قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر

4,079

شبکه امید
15 شهریور ماه 1399
05:46
قسمت نهم - قیام منوچهر
قسمت نهم - قیام منوچهر
2,141
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
۷۱۹
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
۴۹۷
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
۷۴۸
قسمت  اول -  پادشاهی کیومرث
قسمت اول - پادشاهی کیومرث
1,629
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
۶۵۲
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
1,504
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
۷۴۸
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
۶۳۵
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
۵۹۶
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
۴۶۶
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
۵۶۸
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
3,110
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
۵۵۷
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
۵۷۰
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
۵۹۶
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
1,305
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
۵۰۴
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
۶۷۱
قسمت سی و یکم - تهمینه
قسمت سی و یکم - تهمینه
1,158
قسمت سی ام فتح آسمان
قسمت سی ام فتح آسمان
۵۲۱
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
۷۴۵
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
2,331
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
۶۹۶
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
۵۷۵
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
۷۵۴
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
1,094
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
۶۹۰
پادشاهی کیکاووس
پادشاهی کیکاووس
3,319