آشپز که دوتا شد آش یا شور می شه یا بی نمک

۵,۷۲۹

شبکه پویا
۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷
۱۵:۳۱
هرچه از دوست رسد نیکوست
هرچه از دوست رسد نیکوست
۲,۸۸۵
برگه سبزی هست تحفه درویش
برگه سبزی هست تحفه درویش
۲,۵۵۲
بنی آدم اعضای یک پیکرند
بنی آدم اعضای یک پیکرند
۲,۹۸۹
جوینده یابنده است
جوینده یابنده است
۲,۷۸۸
وقتی جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود
وقتی جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود
۳,۱۲۱
مثل اسپند روی آتیش است
مثل اسپند روی آتیش است
۳,۳۸۸
آب شان با هم در یک جوی نمی رفت
آب شان با هم در یک جوی نمی رفت
۵,۸۰۳
از هر دست بدهی از همان دست می گیری
از هر دست بدهی از همان دست می گیری
۳,۳۹۵
آسیاب به نوبت
آسیاب به نوبت
۳,۱۰۰
هرچه دخت پربارتر ، سر به زیرتر
هرچه دخت پربارتر ، سر به زیرتر
۲,۲۰۸
کبکش خروس می خواند
کبکش خروس می خواند
۴,۲۵۴
امروز از دنده چپ بلند شدم
امروز از دنده چپ بلند شدم
۲,۵۸۴
کبکش خروس می خواند
کبکش خروس می خواند
۲,۷۸۸
امروز از دنده چپ بلند شدم
امروز از دنده چپ بلند شدم
۲,۸۸۰
توی انبار کاه دنبال سوزن می گردی
توی انبار کاه دنبال سوزن می گردی
۳,۲۶۸
گنجشک را رنگ می کنند جای قناری می فروشند
گنجشک را رنگ می کنند جای قناری می فروشند
۲,۶۱۷
آب شد رفت توی زمین
آب شد رفت توی زمین
۵,۲۵۰
با خودش هم قهر است
با خودش هم قهر است
۳,۷۰۷
همیشه نیمه پر لیوان را می بیند
همیشه نیمه پر لیوان را می بیند
۳,۵۲۱
اندازه یک گنجشک غذا میخوره
اندازه یک گنجشک غذا میخوره
۳,۲۰۳
شتردر خواب بیند پنبه دانه
شتردر خواب بیند پنبه دانه
۵,۳۸۲
توی ابرها سیر میکنی
توی ابرها سیر میکنی
۳,۴۸۳
سنگ بزرگ علامت نزدن است
سنگ بزرگ علامت نزدن است
۳,۷۵۰
هیچ جا خونه خود آدم نمی  شود
هیچ جا خونه خود آدم نمی شود
۵,۳۲۸
طبل تو خال
طبل تو خال
۵,۱۱۱
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
۴,۱۲۲
چشم دروغگو رسوا است
چشم دروغگو رسوا است
۲,۵۷۹
چاه کن همیشه ته چاه است
چاه کن همیشه ته چاه است
۶,۱۸۲
بی گدار به آب نزن
بی گدار به آب نزن
۳,۳۲۴