گل اول ساسلو به یوونتوس (بوگو)
گل اول ساسلو به یوونتوس (بوگو)
۱,۹۱۳
گل چهارم چلسی به آرسنال (هازارد)
گل چهارم چلسی به آرسنال (هازارد)
۷,۹۴۰
گل اول آرسنال به چلسی (الکس ایووبی)
گل اول آرسنال به چلسی (الکس ایووبی)
۶,۲۵۰
گل سوم چلسی به آرسنال (هازارد)
گل سوم چلسی به آرسنال (هازارد)
۴,۸۵۰
گل دوم چلسی به آرسنال (پدرو)
گل دوم چلسی به آرسنال (پدرو)
۳,۳۶۹
گل اول چلسی به آرسنال ( ژیرو )
گل اول چلسی به آرسنال ( ژیرو )
۱۳,۷۲۹
گل اول دربی کانتی به استون ویلا (ماریوت)
گل اول دربی کانتی به استون ویلا (ماریوت)
۷,۸۲۰
گل دوم استون ویلا به دربی کانتی (مک گین)
گل دوم استون ویلا به دربی کانتی (مک گین)
۵,۵۸۷
گل اول استون ویلا به دربی کانتی (عنور القاضی)
گل اول استون ویلا به دربی کانتی (عنور القاضی)
۴,۰۳۸
گل دوم اینتر به امپولی (راجا ناینگولان)
گل دوم اینتر به امپولی (راجا ناینگولان)
۶,۲۸۱
گل امپولی به اینتر (حمری ترائوره)
گل امپولی به اینتر (حمری ترائوره)
۴,۹۱۲
گل اول اینتر به امپولی (بالده کیتا)
گل اول اینتر به امپولی (بالده کیتا)
۳,۹۵۹
گل دوم سامپدوریا به یوونتوس (کاپراری)
گل دوم سامپدوریا به یوونتوس (کاپراری)
۶,۵۲۶
گل اول سامپدوریا به یوونتوس ( گرگوری دیفرل)
گل اول سامپدوریا به یوونتوس ( گرگوری دیفرل)
۴,۱۲۶
گل سوم تورینو به لاتزیو (لورنزو دی سیلوستری)
گل سوم تورینو به لاتزیو (لورنزو دی سیلوستری)
۳,۵۵۰
گل لاتزیو به تورینو ( چیرو ایموبیله)
گل لاتزیو به تورینو ( چیرو ایموبیله)
۱,۹۸۷
گل دوم تورینو به لاتزیو (ساسا لوکیچ)
گل دوم تورینو به لاتزیو (ساسا لوکیچ)
۱,۵۰۰
گل اول تورینو به لاتزیو (ایاگو فالکو)
گل اول تورینو به لاتزیو (ایاگو فالکو)
۱,۱۲۹
گل دوم بایرن مونیخ به لایپزیش(کومان)
گل دوم بایرن مونیخ به لایپزیش(کومان)
۳,۲۷۸
گل دوم پورتو به اسپورتینگ لیسبون
گل دوم پورتو به اسپورتینگ لیسبون
۲,۰۷۴
گل اول بایرن مونیخ به لایپزیش (لواندوفسکی)
گل اول بایرن مونیخ به لایپزیش (لواندوفسکی)
۳,۱۰۵
گل اول اسپورتینگ لیسبون به پورتو
گل اول اسپورتینگ لیسبون به پورتو
۱,۴۷۷
گل اول پورتو به اسپورتینگ لیسبون
گل اول پورتو به اسپورتینگ لیسبون
۱,۱۲۴
گل اینتر به ناپولی (مائورو ایکاردی - پنالتی)
گل اینتر به ناپولی (مائورو ایکاردی - پنالتی)
۴,۶۲۸
گل چهارم ناپولی به اینتر (دبل فابین رویز)
گل چهارم ناپولی به اینتر (دبل فابین رویز)
۲,۷۵۷
گل سوم ناپولی به اینتر (فابین رویز)
گل سوم ناپولی به اینتر (فابین رویز)
۲,۱۴۵
گل دوم ناپولی به اینتر (دریس مرتنز)
گل دوم ناپولی به اینتر (دریس مرتنز)
۱,۸۲۷
گل اول ناپولی به اینتر (پیوتر زیلینسکی)
گل اول ناپولی به اینتر (پیوتر زیلینسکی)
۳,۰۵۰
گل دوم ایبار به بارسلونا (پابلو دی بلاسیس)
گل دوم ایبار به بارسلونا (پابلو دی بلاسیس)
۸,۱۶۴
گل دوم بارسلونا به ایبار (دبل لیونل مسی)
گل دوم بارسلونا به ایبار (دبل لیونل مسی)
۹,۷۹۱