گل اول ساسلو به یوونتوس (بوگو)
گل اول ساسلو به یوونتوس (بوگو)
۱,۹۴۱
گل چهارم چلسی به آرسنال (هازارد)
گل چهارم چلسی به آرسنال (هازارد)
۷,۹۵۵
گل اول آرسنال به چلسی (الکس ایووبی)
گل اول آرسنال به چلسی (الکس ایووبی)
۶,۲۵۹
گل سوم چلسی به آرسنال (هازارد)
گل سوم چلسی به آرسنال (هازارد)
۴,۸۵۶
گل دوم چلسی به آرسنال (پدرو)
گل دوم چلسی به آرسنال (پدرو)
۳,۳۷۴
گل اول چلسی به آرسنال ( ژیرو )
گل اول چلسی به آرسنال ( ژیرو )
۱۳,۷۳۴
گل اول دربی کانتی به استون ویلا (ماریوت)
گل اول دربی کانتی به استون ویلا (ماریوت)
۷,۸۲۵
گل دوم استون ویلا به دربی کانتی (مک گین)
گل دوم استون ویلا به دربی کانتی (مک گین)
۵,۵۹۳
گل اول استون ویلا به دربی کانتی (عنور القاضی)
گل اول استون ویلا به دربی کانتی (عنور القاضی)
۴,۰۴۳
گل دوم اینتر به امپولی (راجا ناینگولان)
گل دوم اینتر به امپولی (راجا ناینگولان)
۶,۲۸۸
گل امپولی به اینتر (حمری ترائوره)
گل امپولی به اینتر (حمری ترائوره)
۴,۹۱۸
گل اول اینتر به امپولی (بالده کیتا)
گل اول اینتر به امپولی (بالده کیتا)
۳,۹۶۴
گل دوم سامپدوریا به یوونتوس (کاپراری)
گل دوم سامپدوریا به یوونتوس (کاپراری)
۶,۵۳۰
گل اول سامپدوریا به یوونتوس ( گرگوری دیفرل)
گل اول سامپدوریا به یوونتوس ( گرگوری دیفرل)
۴,۱۳۰
گل سوم تورینو به لاتزیو (لورنزو دی سیلوستری)
گل سوم تورینو به لاتزیو (لورنزو دی سیلوستری)
۳,۵۵۴
گل لاتزیو به تورینو ( چیرو ایموبیله)
گل لاتزیو به تورینو ( چیرو ایموبیله)
۱,۹۸۸
گل دوم تورینو به لاتزیو (ساسا لوکیچ)
گل دوم تورینو به لاتزیو (ساسا لوکیچ)
۱,۵۰۱
گل اول تورینو به لاتزیو (ایاگو فالکو)
گل اول تورینو به لاتزیو (ایاگو فالکو)
۱,۱۳۲
گل دوم بایرن مونیخ به لایپزیش(کومان)
گل دوم بایرن مونیخ به لایپزیش(کومان)
۳,۲۸۵
گل دوم پورتو به اسپورتینگ لیسبون
گل دوم پورتو به اسپورتینگ لیسبون
۲,۰۷۷
گل اول بایرن مونیخ به لایپزیش (لواندوفسکی)
گل اول بایرن مونیخ به لایپزیش (لواندوفسکی)
۳,۱۱۱
گل اول اسپورتینگ لیسبون به پورتو
گل اول اسپورتینگ لیسبون به پورتو
۱,۴۸۰
گل اول پورتو به اسپورتینگ لیسبون
گل اول پورتو به اسپورتینگ لیسبون
۱,۱۳۱
گل اینتر به ناپولی (مائورو ایکاردی - پنالتی)
گل اینتر به ناپولی (مائورو ایکاردی - پنالتی)
۴,۶۳۱
گل چهارم ناپولی به اینتر (دبل فابین رویز)
گل چهارم ناپولی به اینتر (دبل فابین رویز)
۲,۷۶۱
گل سوم ناپولی به اینتر (فابین رویز)
گل سوم ناپولی به اینتر (فابین رویز)
۲,۱۵۲
گل دوم ناپولی به اینتر (دریس مرتنز)
گل دوم ناپولی به اینتر (دریس مرتنز)
۱,۸۳۲
گل اول ناپولی به اینتر (پیوتر زیلینسکی)
گل اول ناپولی به اینتر (پیوتر زیلینسکی)
۳,۰۵۴
گل دوم ایبار به بارسلونا (پابلو دی بلاسیس)
گل دوم ایبار به بارسلونا (پابلو دی بلاسیس)
۸,۱۷۰
گل دوم بارسلونا به ایبار (دبل لیونل مسی)
گل دوم بارسلونا به ایبار (دبل لیونل مسی)
۹,۷۹۵