گل اول قطر به عربستان (المعز علی عبدالله)

10,358

گل امارات به استرالیا(علی احمد مبخوت)
گل امارات به استرالیا(علی احمد مبخوت)
19,170
گل قطر به عراق (بسام الراوی)
گل قطر به عراق (بسام الراوی)
17,812
گل دوم کره جنوبی به بحرین(کیم جین سو)
گل دوم کره جنوبی به بحرین(کیم جین سو)
8,612
گل بحرین به کره جنوبی(محمد سعد ال رمیحی)
گل بحرین به کره جنوبی(محمد سعد ال رمیحی)
6,534
گل اول کره جنوبی به بحرین(هوانگ)
گل اول کره جنوبی به بحرین(هوانگ)
4,071
گل سوم امارات به قرقیزستان (احمد خلیل - پنالتی)
گل سوم امارات به قرقیزستان (احمد خلیل - پنالتی)
7,416
گل دوم قرقیزستان به امارات (تورسونالی رستموف)
گل دوم قرقیزستان به امارات (تورسونالی رستموف)
4,007
گل دوم امارات به قرقیزستان (علی مبخوت)
گل دوم امارات به قرقیزستان (علی مبخوت)
2,882
گل اول قرقیزستان به امارات (میرلان مورزائف)
گل اول قرقیزستان به امارات (میرلان مورزائف)
2,772
گل اول امارات به قرقیزستان (خمیس اسماعیل)
گل اول امارات به قرقیزستان (خمیس اسماعیل)
2,178
گل دوم چین به تایلند (لین گائو - پنالتی)
گل دوم چین به تایلند (لین گائو - پنالتی)
14,892
گل اول چین به تایلند (ژی ژائو)
گل اول چین به تایلند (ژی ژائو)
9,245
گل تایلند به چین (سوپاچای جایدد)
گل تایلند به چین (سوپاچای جایدد)
13,820
ضربات پنالتی اردن - ویتنام
ضربات پنالتی اردن - ویتنام
19,659
گل ویتنام به اردن (انگوین کانگ فونگ)
گل ویتنام به اردن (انگوین کانگ فونگ)
6,999
گل اردن به ویتنام (بهاء عبدالرحمان)
گل اردن به ویتنام (بهاء عبدالرحمان)
4,833
گل دوم قطر به عربستان (المعز علی عبدالله)
گل دوم قطر به عربستان (المعز علی عبدالله)
12,204
گل سوم عمان به ترکمنستان (محمد المسلمی)
گل سوم عمان به ترکمنستان (محمد المسلمی)
2,218
گل دوم عمان به ترکمنستان (محسن القصانی)
گل دوم عمان به ترکمنستان (محسن القصانی)
1,533
گل دوم ژاپن به ازبکستان (سوکاسا شیوتانی)
گل دوم ژاپن به ازبکستان (سوکاسا شیوتانی)
4,373
گل اول ژاپن به ازبکستان (یوشینوری موتو)
گل اول ژاپن به ازبکستان (یوشینوری موتو)
4,511
گل ترکمنستان به عمان (آلتیمیرات آنادوردیف)
گل ترکمنستان به عمان (آلتیمیرات آنادوردیف)
1,158
گل ازبکستان به ژاپن (الدر شاه مرادوف)
گل ازبکستان به ژاپن (الدر شاه مرادوف)
3,504
گل اول عمان به ترکمنستان (احمد کانو)
گل اول عمان به ترکمنستان (احمد کانو)
1,428
گل اول ویتنام به یمن (نوین چانگ های)
گل اول ویتنام به یمن (نوین چانگ های)
1,725
گل فیلیپین به قرقیزستان (استفان شروک)
گل فیلیپین به قرقیزستان (استفان شروک)
2,924
گل سوم قرقیزستان به فیلیپین (هتریک ویتالیج لوکس)
گل سوم قرقیزستان به فیلیپین (هتریک ویتالیج لوکس)
2,292
گل دوم کره به چین (کیم مین جائه)
گل دوم کره به چین (کیم مین جائه)
22,189
گل دوم قرقیزستان به فیلیپین (ویتالیج لوکس)
گل دوم قرقیزستان به فیلیپین (ویتالیج لوکس)
1,313