مهمانان برنامه یلدایی فرمول یک، مهدیه نساج و عباس غزالی به همراه همسر