گل دوم پدیده به ماشین سازی(حسین مهربان)

۱,۳۵۳

گل دوم پدیده به ماشین سازی(یونس شاکری)
گل دوم پدیده به ماشین سازی(یونس شاکری)
۷۷۴
گل ماشین سازی به پدیده(کنعانی زادگان)
گل ماشین سازی به پدیده(کنعانی زادگان)
۸۳۷
گل اول پدیده به ماشین سازی(حسین مهربان)
گل اول پدیده به ماشین سازی(حسین مهربان)
۶۸۹
گل سپاهان به پدیده (علی قربانی)
گل سپاهان به پدیده (علی قربانی)
۱۱,۲۹۴
گل پدیده به سپاهان (امین قاسمی نژاد - پنالتی)
گل پدیده به سپاهان (امین قاسمی نژاد - پنالتی)
۹۶,۹۲۲
گل پدیده به سایپا (یونس شاکری)
گل پدیده به سایپا (یونس شاکری)
۲,۶۸۷
گل نساجی به پدیده (مجتبی ممشلی)
گل نساجی به پدیده (مجتبی ممشلی)
۶۹۴
گل سوم پدیده به نفت م.سلیمان (دبل امین قاسمی نژاد)
گل سوم پدیده به نفت م.سلیمان (دبل امین قاسمی نژاد)
۴۲۴
گل اول پدیده به نفت م.سلیمان (مسعود ریگی)
گل اول پدیده به نفت م.سلیمان (مسعود ریگی)
۵,۸۶۲
گل ذوب آهن به پدیده (امیرارسلان مطهری)
گل ذوب آهن به پدیده (امیرارسلان مطهری)
۱,۶۰۹
گل دوم پدیده به سپیدرود(یونس شاکری)
گل دوم پدیده به سپیدرود(یونس شاکری)
۴۰۹
گل اول پدیده به سپیدرود(یونس شاکری)
گل اول پدیده به سپیدرود(یونس شاکری)
۳۴۸
گل دوم ماشین سازی به پدیده(حسین کنعانی زادگان)
گل دوم ماشین سازی به پدیده(حسین کنعانی زادگان)
۲,۱۸۹
گل اول ماشین سازی به پدیده(پیمان بابایی)
گل اول ماشین سازی به پدیده(پیمان بابایی)
۱,۱۸۶
گل اول پدیده به ماشین سازی(امین قاسمی نژاد)
گل اول پدیده به ماشین سازی(امین قاسمی نژاد)
۱,۸۱۲
گل پدیده به سایپا(محمد قاسمی نژاد)
گل پدیده به سایپا(محمد قاسمی نژاد)
۲,۰۱۵
گل سوم پدیده به نساجی(محمد قاسمی نژاد)
گل سوم پدیده به نساجی(محمد قاسمی نژاد)
۷۵۰
گل دوم پدیده به نساجی(حسین مهربان)
گل دوم پدیده به نساجی(حسین مهربان)
۹۹۵
گل اول پدیده به نساجی(امین قاسمی نژاد)
گل اول پدیده به نساجی(امین قاسمی نژاد)
۸۰۴
گل پارس جنوبی به پدیده (مجید علیاری)
گل پارس جنوبی به پدیده (مجید علیاری)
۱,۰۱۷
گل پدیده به پارس جنوبی (یونس شاکری)
گل پدیده به پارس جنوبی (یونس شاکری)
۹۴۶
گل دوم پدیده به پیکان (امین قاسمی نژاد)
گل دوم پدیده به پیکان (امین قاسمی نژاد)
۱,۶۰۱
گل پیکان به پدیده (محمد قاضی)
گل پیکان به پدیده (محمد قاضی)
۱,۱۶۸
گل اول پدیده به پیکان (محمدرضا خلعتبری)
گل اول پدیده به پیکان (محمدرضا خلعتبری)
۱,۶۹۱
گل پدیده به صنعت نفت آبادان(امین قاسمی نژاد)
گل پدیده به صنعت نفت آبادان(امین قاسمی نژاد)
۷۲۹