قسمت ۵۶ - سود مرگبار

۱۲,۶۵۵

شبکه تماشا
۸ مهر ماه ۱۳۹۷
۲۳:۰۰
قسمت ۵۷ - روز پرداخت
قسمت ۵۷ - روز پرداخت
۱۲,۸۲۷
قسمت ۵۸ - ترفند
قسمت ۵۸ - ترفند
۹,۹۷۹
قسمت ۵۹ - در کنار دشمن
قسمت ۵۹ - در کنار دشمن
۱۲,۸۶۹
قسمت ۶۰ - کد فانتوم
قسمت ۶۰ - کد فانتوم
۱۳,۹۷۱
قسمت ۶۱ - چهار ساعت پیش
قسمت ۶۱ - چهار ساعت پیش
۱۱,۵۱۸
قسمت ۶۲ - به دنبال رد پدرم
قسمت ۶۲ - به دنبال رد پدرم
۱۱,۶۳۹
قسمت ۶۳ - پیامی از مسکو
قسمت ۶۳ - پیامی از مسکو
۱۶,۸۸۶
قسمت ۶۴ - سوخته
قسمت ۶۴ - سوخته
۱۶,۱۹۰
قسمت ۶۵ - انحراف
قسمت ۶۵ - انحراف
۱۹,۵۹۰
قسمت ۶۶ - ترفند
قسمت ۶۶ - ترفند
۲۹,۲۰۶
قسمت ۱ - مرگ آفرینان
قسمت ۱ - مرگ آفرینان
۴۱,۳۲۰
قسمت ۲ - مرگ آفرینان ۲
قسمت ۲ - مرگ آفرینان ۲
۲۳,۳۹۲
قسمت ۳ - بی وجدان
قسمت ۳ - بی وجدان
۱۸,۶۰۸
قسمت ۴
قسمت ۴
۱۹,۰۳۰
قسمت ۵ - مواد مخدر، سرقت ، آدم کشی
قسمت ۵ - مواد مخدر، سرقت ، آدم کشی
۲۰,۰۰۳
قسمت ۶ - تکروی
قسمت ۶ - تکروی
۱۴,۵۷۷
قسمت ۷ - طمع
قسمت ۷ - طمع
۱۵,۹۴۷
قسمت ۸ - شاه کلید
قسمت ۸ - شاه کلید
۱۲,۵۲۱
قسمت ۹ - سر و صدا
قسمت ۹ - سر و صدا
۱۱,۴۱۵
قسمت ۱۰ - دستیار
قسمت ۱۰ - دستیار
۱۹,۰۹۴
قسمت ۱۱ - دوستان همیشگی
قسمت ۱۱ - دوستان همیشگی
۱۳,۶۵۹
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۱۲,۳۶۰
قسمت ۱۳ - پول کثیف
قسمت ۱۳ - پول کثیف
۱۲,۱۰۵
قسمت ۱۴ - انتخاب مرگبار
قسمت ۱۴ - انتخاب مرگبار
۱۶,۰۰۲
قسمت ۱۵ - دوباره پیدا شدن ۱
قسمت ۱۵ - دوباره پیدا شدن ۱
۱۱,۶۰۴
قسمت ۱۶ - دوباره پیدا شدن ۲
قسمت ۱۶ - دوباره پیدا شدن ۲
۱۳,۵۱۴
قسمت ۱۷ - خبرنگار
قسمت ۱۷ - خبرنگار
۹,۸۳۷
قسمت ۱۸ - انتقام
قسمت ۱۸ - انتقام
۱۲,۷۶۰
قسمت ۱۹ - بازگشت باشکوه
قسمت ۱۹ - بازگشت باشکوه
۱۰,۴۲۱
قسمت ۲۰ - پرنسس کوچک
قسمت ۲۰ - پرنسس کوچک
۱۳,۴۵۲
قسمت ۲۱ - تصمیم شخصی
قسمت ۲۱ - تصمیم شخصی
۱۴,۴۰۲
قسمت ۲۲ - دسیسه
قسمت ۲۲ - دسیسه
۱۴,۲۷۳
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
۱۴,۶۶۷
قسمت ۲۴ - گروگان
قسمت ۲۴ - گروگان
۱۲,۴۶۲
قسمت ۲۵ - جشن خانوادگی
قسمت ۲۵ - جشن خانوادگی
۸,۰۴۶
قسمت ۲۶ - پلاک مرگبار
قسمت ۲۶ - پلاک مرگبار
۸,۵۸۴
قسمت ۲۷ - ۱۹۸۳
قسمت ۲۷ - ۱۹۸۳
۸,۱۱۲
قسمت ۲۸ - رقابت
قسمت ۲۸ - رقابت
۱۶,۵۴۴
قسمت ۲۹ - مرده ها باز نمی گردند
قسمت ۲۹ - مرده ها باز نمی گردند
۹,۴۴۴
قسمت ۳۰ - عملیات مخوف
قسمت ۳۰ - عملیات مخوف
۸,۸۷۶
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
۹,۲۹۴
قسمت ۳۲ - پرونده اشتیلر
قسمت ۳۲ - پرونده اشتیلر
۹,۵۴۷
قسمت ۳۳ - شب گذشته
قسمت ۳۳ - شب گذشته
۸,۶۹۳
قسمت ۳۴ - پرش
قسمت ۳۴ - پرش
۱۰,۰۹۱
قسمت ۳۵ - محافظ شخصی
قسمت ۳۵ - محافظ شخصی
۸,۷۰۵
قسمت ۳۶ - مسابقه نهایی
قسمت ۳۶ - مسابقه نهایی
۱۰,۸۷۹
قسمت ۳۷ - خاموش شده ۱
قسمت ۳۷ - خاموش شده ۱
۱۱,۸۳۵
قسمت ۳۸ - خاموش شده ۲
قسمت ۳۸ - خاموش شده ۲
۸,۴۱۶
قسمت ۳۹
قسمت ۳۹
۹,۵۶۷
قسمت ۴۰
قسمت ۴۰
۱۰,۱۹۵
قسمت ۴۱ - هدف
قسمت ۴۱ - هدف
۹,۲۳۳
قسمت ۴۲ - سمیر کجاست
قسمت ۴۲ - سمیر کجاست
۱۰,۰۴۷
قسمت ۴۳ - روز حساب
قسمت ۴۳ - روز حساب
۱۲,۶۶۳
قسمت ۴۴
قسمت ۴۴
۹,۴۴۶
قسمت ۴۵ - انتقال
قسمت ۴۵ - انتقال
۱۷,۳۱۴
قسمت ۴۶ - خون بها
قسمت ۴۶ - خون بها
۴,۰۶۲
قسمت ۴۷ - قفل
قسمت ۴۷ - قفل
۱۰,۲۸۸
قسمت ۴۸ - مبارزه در جنگل
قسمت ۴۸ - مبارزه در جنگل
۹,۷۰۷
قسمت ۴۹
قسمت ۴۹
۹,۷۱۴
قسمت ۵۰ - زندگی دزدیده شده
قسمت ۵۰ - زندگی دزدیده شده
۱۰,۴۷۱
قسمت ۵۱ - مبارزه
قسمت ۵۱ - مبارزه
۱۵,۷۸۰
قسمت ۵۲ - پولک های فلزی
قسمت ۵۲ - پولک های فلزی
۱۳,۹۱۶
قسمت ۵۳ - تحویل ماموریت
قسمت ۵۳ - تحویل ماموریت
۱۴,۶۰۶
قسمت ۵۴
قسمت ۵۴
۱۳,۰۷۶
قسمت ۵۵ - تعقیب
قسمت ۵۵ - تعقیب
۱۲,۹۶۱