قسمت ۱۷ - خبرنگار

۹,۹۹۷

شبکه تماشا
۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷
۲۳:۰۱
قسمت ۱۸ - انتقام
قسمت ۱۸ - انتقام
۱۳,۰۴۳
قسمت ۱۹ - بازگشت باشکوه
قسمت ۱۹ - بازگشت باشکوه
۱۰,۵۲۹
قسمت ۲۰ - پرنسس کوچک
قسمت ۲۰ - پرنسس کوچک
۱۳,۶۶۷
قسمت ۲۱ - تصمیم شخصی
قسمت ۲۱ - تصمیم شخصی
۱۴,۵۹۳
قسمت ۲۲ - دسیسه
قسمت ۲۲ - دسیسه
۱۴,۴۴۵
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
۱۴,۹۳۴
قسمت ۲۴ - گروگان
قسمت ۲۴ - گروگان
۱۲,۷۳۵
قسمت ۲۵ - جشن خانوادگی
قسمت ۲۵ - جشن خانوادگی
۸,۱۶۰
قسمت ۲۶ - پلاک مرگبار
قسمت ۲۶ - پلاک مرگبار
۸,۷۱۵
قسمت ۲۷ - ۱۹۸۳
قسمت ۲۷ - ۱۹۸۳
۸,۲۱۵
قسمت ۲۸ - رقابت
قسمت ۲۸ - رقابت
۱۷,۴۴۶
قسمت ۲۹ - مرده ها باز نمی گردند
قسمت ۲۹ - مرده ها باز نمی گردند
۹,۶۲۱
قسمت ۳۰ - عملیات مخوف
قسمت ۳۰ - عملیات مخوف
۹,۰۷۰
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
۹,۴۵۳
قسمت ۳۲ - پرونده اشتیلر
قسمت ۳۲ - پرونده اشتیلر
۹,۷۰۲
قسمت ۳۳ - شب گذشته
قسمت ۳۳ - شب گذشته
۸,۸۴۵
قسمت ۳۴ - پرش
قسمت ۳۴ - پرش
۱۰,۳۱۴
قسمت ۳۵ - محافظ شخصی
قسمت ۳۵ - محافظ شخصی
۸,۹۱۵
قسمت ۳۶ - مسابقه نهایی
قسمت ۳۶ - مسابقه نهایی
۱۱,۱۱۲
قسمت ۳۷ - خاموش شده ۱
قسمت ۳۷ - خاموش شده ۱
۱۲,۲۱۱
قسمت ۳۸ - خاموش شده ۲
قسمت ۳۸ - خاموش شده ۲
۸,۶۲۵
قسمت ۳۹
قسمت ۳۹
۹,۸۰۷
قسمت ۴۰
قسمت ۴۰
۱۰,۴۸۱
قسمت ۴۱ - هدف
قسمت ۴۱ - هدف
۹,۳۸۹
قسمت ۴۲ - سمیر کجاست
قسمت ۴۲ - سمیر کجاست
۱۰,۱۸۵
قسمت ۴۳ - روز حساب
قسمت ۴۳ - روز حساب
۱۲,۸۹۷
قسمت ۴۴
قسمت ۴۴
۹,۵۹۲
قسمت ۴۵ - انتقال
قسمت ۴۵ - انتقال
۱۷,۷۳۲
قسمت ۴۶ - خون بها
قسمت ۴۶ - خون بها
۴,۲۵۵
قسمت ۴۷ - قفل
قسمت ۴۷ - قفل
۱۰,۴۶۳
قسمت ۴۸ - مبارزه در جنگل
قسمت ۴۸ - مبارزه در جنگل
۹,۸۷۰
قسمت ۴۹
قسمت ۴۹
۹,۹۳۲
قسمت ۵۰ - زندگی دزدیده شده
قسمت ۵۰ - زندگی دزدیده شده
۱۰,۸۲۱
قسمت ۵۱ - مبارزه
قسمت ۵۱ - مبارزه
۱۶,۶۹۶
قسمت ۵۲ - پولک های فلزی
قسمت ۵۲ - پولک های فلزی
۱۴,۱۱۷
قسمت ۵۳ - تحویل ماموریت
قسمت ۵۳ - تحویل ماموریت
۱۴,۹۲۱
قسمت ۵۴
قسمت ۵۴
۱۳,۴۱۲
قسمت ۵۵ - تعقیب
قسمت ۵۵ - تعقیب
۱۳,۲۴۰
قسمت ۵۶ - سود مرگبار
قسمت ۵۶ - سود مرگبار
۱۳,۱۲۱
قسمت ۵۷ - روز پرداخت
قسمت ۵۷ - روز پرداخت
۱۳,۰۳۳
قسمت ۵۸ - ترفند
قسمت ۵۸ - ترفند
۱۰,۱۳۵
قسمت ۵۹ - در کنار دشمن
قسمت ۵۹ - در کنار دشمن
۱۳,۱۲۱
قسمت ۶۰ - کد فانتوم
قسمت ۶۰ - کد فانتوم
۱۴,۲۴۸
قسمت ۶۱ - چهار ساعت پیش
قسمت ۶۱ - چهار ساعت پیش
۱۱,۷۴۷
قسمت ۶۲ - به دنبال رد پدرم
قسمت ۶۲ - به دنبال رد پدرم
۱۱,۸۴۹
قسمت ۶۳ - پیامی از مسکو
قسمت ۶۳ - پیامی از مسکو
۱۷,۲۰۵
قسمت ۶۴ - سوخته
قسمت ۶۴ - سوخته
۱۶,۵۰۸
قسمت ۶۵ - انحراف
قسمت ۶۵ - انحراف
۲۰,۰۲۸
قسمت ۶۶ - ترفند
قسمت ۶۶ - ترفند
۲۹,۵۹۷
قسمت ۱ - مرگ آفرینان
قسمت ۱ - مرگ آفرینان
۴۳,۰۷۲
قسمت ۲ - مرگ آفرینان ۲
قسمت ۲ - مرگ آفرینان ۲
۲۳,۸۰۲
قسمت ۳ - بی وجدان
قسمت ۳ - بی وجدان
۱۸,۹۵۶
قسمت ۴
قسمت ۴
۱۹,۲۵۲
قسمت ۵ - مواد مخدر، سرقت ، آدم کشی
قسمت ۵ - مواد مخدر، سرقت ، آدم کشی
۲۰,۲۴۲
قسمت ۶ - تکروی
قسمت ۶ - تکروی
۱۴,۷۷۵
قسمت ۷ - طمع
قسمت ۷ - طمع
۱۶,۱۶۵
قسمت ۸ - شاه کلید
قسمت ۸ - شاه کلید
۱۲,۷۱۸
قسمت ۹ - سر و صدا
قسمت ۹ - سر و صدا
۱۱,۵۵۰
قسمت ۱۰ - دستیار
قسمت ۱۰ - دستیار
۱۹,۵۳۵
قسمت ۱۱ - دوستان همیشگی
قسمت ۱۱ - دوستان همیشگی
۱۳,۸۳۱
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۱۲,۵۹۷
قسمت ۱۳ - پول کثیف
قسمت ۱۳ - پول کثیف
۱۲,۲۴۱
قسمت ۱۴ - انتخاب مرگبار
قسمت ۱۴ - انتخاب مرگبار
۱۶,۳۱۲
قسمت ۱۵ - دوباره پیدا شدن ۱
قسمت ۱۵ - دوباره پیدا شدن ۱
۱۱,۷۸۶
قسمت ۱۶ - دوباره پیدا شدن ۲
قسمت ۱۶ - دوباره پیدا شدن ۲
۱۳,۶۵۷