قسمت ۱۷ - خبرنگار

12,021

شبکه تماشا
31 مرداد ماه 1397
23:01
قسمت ۱۸ - انتقام
قسمت ۱۸ - انتقام
16,114
قسمت ۱۹ - بازگشت باشکوه
قسمت ۱۹ - بازگشت باشکوه
11,951
قسمت ۲۰ - پرنسس کوچک
قسمت ۲۰ - پرنسس کوچک
16,269
قسمت ۲۱ - تصمیم شخصی
قسمت ۲۱ - تصمیم شخصی
17,230
قسمت ۲۲ - دسیسه
قسمت ۲۲ - دسیسه
16,750
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
18,359
قسمت ۲۴ - گروگان
قسمت ۲۴ - گروگان
16,052
قسمت ۲۵ - جشن خانوادگی
قسمت ۲۵ - جشن خانوادگی
9,756
قسمت ۲۶ - پلاک مرگبار
قسمت ۲۶ - پلاک مرگبار
9,943
قسمت ۲۷ - ۱۹۸۳
قسمت ۲۷ - ۱۹۸۳
9,412
قسمت ۲۸ - رقابت
قسمت ۲۸ - رقابت
21,116
قسمت ۲۹ - مرده ها باز نمی گردند
قسمت ۲۹ - مرده ها باز نمی گردند
11,892
قسمت ۳۰ - عملیات مخوف
قسمت ۳۰ - عملیات مخوف
11,051
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
11,142
قسمت ۳۲ - پرونده اشتیلر
قسمت ۳۲ - پرونده اشتیلر
11,158
قسمت ۳۳ - شب گذشته
قسمت ۳۳ - شب گذشته
10,506
قسمت ۳۴ - پرش
قسمت ۳۴ - پرش
12,589
قسمت ۳۵ - محافظ شخصی
قسمت ۳۵ - محافظ شخصی
10,781
قسمت ۳۶ - مسابقه نهایی
قسمت ۳۶ - مسابقه نهایی
13,337
قسمت ۳۷ - خاموش شده ۱
قسمت ۳۷ - خاموش شده ۱
15,758
قسمت ۳۸ - خاموش شده ۲
قسمت ۳۸ - خاموش شده ۲
10,802
قسمت ۳۹
قسمت ۳۹
12,002
قسمت ۴۰
قسمت ۴۰
13,078
قسمت ۴۱ - هدف
قسمت ۴۱ - هدف
11,087
قسمت ۴۲ - سمیر کجاست
قسمت ۴۲ - سمیر کجاست
12,147
قسمت ۴۳ - روز حساب
قسمت ۴۳ - روز حساب
15,203
قسمت ۴۴
قسمت ۴۴
11,341
قسمت ۴۵ - انتقال
قسمت ۴۵ - انتقال
21,483
قسمت ۴۶ - خون بها
قسمت ۴۶ - خون بها
6,007
قسمت ۴۷ - قفل
قسمت ۴۷ - قفل
12,478
قسمت ۴۸ - مبارزه در جنگل
قسمت ۴۸ - مبارزه در جنگل
12,081
قسمت ۴۹
قسمت ۴۹
11,884
قسمت ۵۰ - زندگی دزدیده شده
قسمت ۵۰ - زندگی دزدیده شده
13,898
قسمت ۵۱ - مبارزه
قسمت ۵۱ - مبارزه
20,532
قسمت ۵۲ - پولک های فلزی
قسمت ۵۲ - پولک های فلزی
16,030
قسمت ۵۳ - تحویل ماموریت
قسمت ۵۳ - تحویل ماموریت
18,413
قسمت ۵۴
قسمت ۵۴
16,681
قسمت ۵۵ - تعقیب
قسمت ۵۵ - تعقیب
15,820
قسمت ۵۶ - سود مرگبار
قسمت ۵۶ - سود مرگبار
17,965
قسمت ۵۷ - روز پرداخت
قسمت ۵۷ - روز پرداخت
15,790
قسمت ۵۸ - ترفند
قسمت ۵۸ - ترفند
12,250
قسمت ۵۹ - در کنار دشمن
قسمت ۵۹ - در کنار دشمن
15,876
قسمت ۶۰ - کد فانتوم
قسمت ۶۰ - کد فانتوم
17,476
قسمت ۶۱ - چهار ساعت پیش
قسمت ۶۱ - چهار ساعت پیش
14,507
قسمت ۶۲ - به دنبال رد پدرم
قسمت ۶۲ - به دنبال رد پدرم
14,340
قسمت ۶۳ - پیامی از مسکو
قسمت ۶۳ - پیامی از مسکو
20,945
قسمت ۶۴ - سوخته
قسمت ۶۴ - سوخته
20,200
قسمت ۶۵ - انحراف
قسمت ۶۵ - انحراف
24,226
قسمت ۶۶ - ترفند
قسمت ۶۶ - ترفند
34,729
قسمت ۱ - مرگ آفرینان
قسمت ۱ - مرگ آفرینان
53,762
قسمت ۲ - مرگ آفرینان ۲
قسمت ۲ - مرگ آفرینان ۲
28,268
قسمت ۳ - بی وجدان
قسمت ۳ - بی وجدان
22,790
قسمت ۴
قسمت ۴
21,819
قسمت ۵ - مواد مخدر، سرقت ، آدم کشی
قسمت ۵ - مواد مخدر، سرقت ، آدم کشی
22,989
قسمت ۶ - تکروی
قسمت ۶ - تکروی
18,493
قسمت ۷ - طمع
قسمت ۷ - طمع
19,226
قسمت ۸ - شاه کلید
قسمت ۸ - شاه کلید
14,775
قسمت ۹ - سر و صدا
قسمت ۹ - سر و صدا
13,481
قسمت ۱۰ - دستیار
قسمت ۱۰ - دستیار
22,751
قسمت ۱۱ - دوستان همیشگی
قسمت ۱۱ - دوستان همیشگی
16,000
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
15,419
قسمت ۱۳ - پول کثیف
قسمت ۱۳ - پول کثیف
13,980
قسمت ۱۴ - انتخاب مرگبار
قسمت ۱۴ - انتخاب مرگبار
20,092
قسمت ۱۵ - دوباره پیدا شدن ۱
قسمت ۱۵ - دوباره پیدا شدن ۱
14,032
قسمت ۱۶ - دوباره پیدا شدن ۲
قسمت ۱۶ - دوباره پیدا شدن ۲
15,447