قسمت ۱۵ - دوباره پیدا شدن ۱

13,994

شبکه تماشا
29 مرداد ماه 1397
23:00
قسمت ۱۶ - دوباره پیدا شدن ۲
قسمت ۱۶ - دوباره پیدا شدن ۲
15,417
قسمت ۱۷ - خبرنگار
قسمت ۱۷ - خبرنگار
12,004
قسمت ۱۸ - انتقام
قسمت ۱۸ - انتقام
16,062
قسمت ۱۹ - بازگشت باشکوه
قسمت ۱۹ - بازگشت باشکوه
11,932
قسمت ۲۰ - پرنسس کوچک
قسمت ۲۰ - پرنسس کوچک
16,217
قسمت ۲۱ - تصمیم شخصی
قسمت ۲۱ - تصمیم شخصی
17,200
قسمت ۲۲ - دسیسه
قسمت ۲۲ - دسیسه
16,720
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
18,334
قسمت ۲۴ - گروگان
قسمت ۲۴ - گروگان
16,016
قسمت ۲۵ - جشن خانوادگی
قسمت ۲۵ - جشن خانوادگی
9,745
قسمت ۲۶ - پلاک مرگبار
قسمت ۲۶ - پلاک مرگبار
9,925
قسمت ۲۷ - ۱۹۸۳
قسمت ۲۷ - ۱۹۸۳
9,395
قسمت ۲۸ - رقابت
قسمت ۲۸ - رقابت
21,050
قسمت ۲۹ - مرده ها باز نمی گردند
قسمت ۲۹ - مرده ها باز نمی گردند
11,870
قسمت ۳۰ - عملیات مخوف
قسمت ۳۰ - عملیات مخوف
11,021
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
11,118
قسمت ۳۲ - پرونده اشتیلر
قسمت ۳۲ - پرونده اشتیلر
11,132
قسمت ۳۳ - شب گذشته
قسمت ۳۳ - شب گذشته
10,474
قسمت ۳۴ - پرش
قسمت ۳۴ - پرش
12,560
قسمت ۳۵ - محافظ شخصی
قسمت ۳۵ - محافظ شخصی
10,756
قسمت ۳۶ - مسابقه نهایی
قسمت ۳۶ - مسابقه نهایی
13,309
قسمت ۳۷ - خاموش شده ۱
قسمت ۳۷ - خاموش شده ۱
15,698
قسمت ۳۸ - خاموش شده ۲
قسمت ۳۸ - خاموش شده ۲
10,778
قسمت ۳۹
قسمت ۳۹
11,957
قسمت ۴۰
قسمت ۴۰
13,045
قسمت ۴۱ - هدف
قسمت ۴۱ - هدف
11,065
قسمت ۴۲ - سمیر کجاست
قسمت ۴۲ - سمیر کجاست
12,116
قسمت ۴۳ - روز حساب
قسمت ۴۳ - روز حساب
15,184
قسمت ۴۴
قسمت ۴۴
11,325
قسمت ۴۵ - انتقال
قسمت ۴۵ - انتقال
21,437
قسمت ۴۶ - خون بها
قسمت ۴۶ - خون بها
5,989
قسمت ۴۷ - قفل
قسمت ۴۷ - قفل
12,451
قسمت ۴۸ - مبارزه در جنگل
قسمت ۴۸ - مبارزه در جنگل
12,062
قسمت ۴۹
قسمت ۴۹
11,864
قسمت ۵۰ - زندگی دزدیده شده
قسمت ۵۰ - زندگی دزدیده شده
13,859
قسمت ۵۱ - مبارزه
قسمت ۵۱ - مبارزه
20,442
قسمت ۵۲ - پولک های فلزی
قسمت ۵۲ - پولک های فلزی
16,007
قسمت ۵۳ - تحویل ماموریت
قسمت ۵۳ - تحویل ماموریت
18,378
قسمت ۵۴
قسمت ۵۴
16,639
قسمت ۵۵ - تعقیب
قسمت ۵۵ - تعقیب
15,798
قسمت ۵۶ - سود مرگبار
قسمت ۵۶ - سود مرگبار
17,908
قسمت ۵۷ - روز پرداخت
قسمت ۵۷ - روز پرداخت
15,761
قسمت ۵۸ - ترفند
قسمت ۵۸ - ترفند
12,225
قسمت ۵۹ - در کنار دشمن
قسمت ۵۹ - در کنار دشمن
15,818
قسمت ۶۰ - کد فانتوم
قسمت ۶۰ - کد فانتوم
17,432
قسمت ۶۱ - چهار ساعت پیش
قسمت ۶۱ - چهار ساعت پیش
14,461
قسمت ۶۲ - به دنبال رد پدرم
قسمت ۶۲ - به دنبال رد پدرم
14,307
قسمت ۶۳ - پیامی از مسکو
قسمت ۶۳ - پیامی از مسکو
20,901
قسمت ۶۴ - سوخته
قسمت ۶۴ - سوخته
20,142
قسمت ۶۵ - انحراف
قسمت ۶۵ - انحراف
24,168
قسمت ۶۶ - ترفند
قسمت ۶۶ - ترفند
34,687
قسمت ۱ - مرگ آفرینان
قسمت ۱ - مرگ آفرینان
53,602
قسمت ۲ - مرگ آفرینان ۲
قسمت ۲ - مرگ آفرینان ۲
28,210
قسمت ۳ - بی وجدان
قسمت ۳ - بی وجدان
22,756
قسمت ۴
قسمت ۴
21,779
قسمت ۵ - مواد مخدر، سرقت ، آدم کشی
قسمت ۵ - مواد مخدر، سرقت ، آدم کشی
22,961
قسمت ۶ - تکروی
قسمت ۶ - تکروی
18,465
قسمت ۷ - طمع
قسمت ۷ - طمع
19,183
قسمت ۸ - شاه کلید
قسمت ۸ - شاه کلید
14,749
قسمت ۹ - سر و صدا
قسمت ۹ - سر و صدا
13,463
قسمت ۱۰ - دستیار
قسمت ۱۰ - دستیار
22,705
قسمت ۱۱ - دوستان همیشگی
قسمت ۱۱ - دوستان همیشگی
15,977
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
15,360
قسمت ۱۳ - پول کثیف
قسمت ۱۳ - پول کثیف
13,953
قسمت ۱۴ - انتخاب مرگبار
قسمت ۱۴ - انتخاب مرگبار
20,013