قسمت ۱۲

۱۴۳,۶۲۰

شبکه ۳
۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷
۲۰:۴۰
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
۱۵۳,۴۱۴
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
۱۲۰,۰۷۴
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
۱۱۳,۲۰۳
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
۱۰۳,۹۵۷
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
۱۵۴,۴۳۴
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
۱۳۹,۶۷۴
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
۱۳۱,۱۹۱
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
۱۱۸,۱۹۳
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
۱۱۶,۰۴۱
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
۱۳۳,۳۲۲
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
۱۰۵,۴۲۵
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
۱۰۴,۸۱۳
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
۱۶۱,۲۶۰
خلاصه قسمت های ۱ تا ۲۵
خلاصه قسمت های ۱ تا ۲۵
۸۳,۴۳۰
فصل دوم مجموعه دلدادگان ، هر شب ساعت ۲۰:۴۵
فصل دوم مجموعه دلدادگان ، هر شب ساعت ۲۰:۴۵
۱۳۵,۶۷۱
فصل دوم - قسمت ۱
فصل دوم - قسمت ۱
۱۶۵,۷۴۴
فصل دوم - قسمت ۲
فصل دوم - قسمت ۲
۱۴۱,۲۷۰
فصل دوم- قسمت ۳
فصل دوم- قسمت ۳
۱۵۴,۱۹۵
فصل دوم - قسمت ۴
فصل دوم - قسمت ۴
۱۵۲,۴۰۷
فصل دوم - قسمت ۵
فصل دوم - قسمت ۵
۱۳۳,۷۱۵
فصل دوم - قسمت ۶
فصل دوم - قسمت ۶
۱۲۷,۰۶۱
فصل دوم - قسمت ۷
فصل دوم - قسمت ۷
۱۷۹,۶۴۶
فصل دوم - قسمت ۸
فصل دوم - قسمت ۸
۲۱۶,۴۲۲
فصل دوم - خلاصه قسمت های ۱ تا ۴
فصل دوم - خلاصه قسمت های ۱ تا ۴
۴۳,۲۵۸
فصل دوم - خلاصه قسمت های ۵ تا ۸
فصل دوم - خلاصه قسمت های ۵ تا ۸
۴۹,۱۶۳
فصل دوم - قسمت ۹
فصل دوم - قسمت ۹
۲۱۵,۲۰۲
فصل دوم - قسمت ۱۰
فصل دوم - قسمت ۱۰
۱۹۳,۳۲۰
فصل دوم - قسمت ۱۱
فصل دوم - قسمت ۱۱
۱۸۷,۴۹۵
فصل دوم - قسمت ۱۲
فصل دوم - قسمت ۱۲
۱۷۰,۳۸۳
فصل دوم - قسمت ۱۳
فصل دوم - قسمت ۱۳
۱۹۳,۲۷۵
فصل دوم - قسمت ۱۴
فصل دوم - قسمت ۱۴
۲۶۵,۴۷۰
فصل دوم - قسمت ۱۵
فصل دوم - قسمت ۱۵
۱۸۶,۵۱۴
فصل سوم - قسمت ۱
فصل سوم - قسمت ۱
۲۳۶,۵۵۶
فصل سوم - قسمت ۲
فصل سوم - قسمت ۲
۱۷۲,۶۹۴
فصل سوم - قسمت ۳
فصل سوم - قسمت ۳
۱۲۰,۱۷۸
فصل سوم - قسمت ۴
فصل سوم - قسمت ۴
۱۳۲,۹۵۹
فصل سوم - قسمت ۵
فصل سوم - قسمت ۵
۱۴۱,۷۳۰
فصل سوم -قسمت ۶
فصل سوم -قسمت ۶
۱۳۸,۱۷۹
فصل سوم  - قسمت ۷
فصل سوم - قسمت ۷
۱۶۸,۵۹۰
فصل سوم - قسمت ۸
فصل سوم - قسمت ۸
۱۷۶,۷۹۵
فصل سوم - قسمت ۹
فصل سوم - قسمت ۹
۱۴۴,۰۷۰
فصل سوم - قسمت ۱۰
فصل سوم - قسمت ۱۰
۱۵۹,۴۴۲
فصل سوم - قسمت ۱۱
فصل سوم - قسمت ۱۱
۱۹۶,۸۲۴
فصل سوم - قسمت ۱۲
فصل سوم - قسمت ۱۲
۲۰۹,۴۵۰
خلاصه قسمت های ۱ تا ۱۲ فصل سوم
خلاصه قسمت های ۱ تا ۱۲ فصل سوم
۵۷,۴۰۸
فصل سوم - قسمت ۱۳
فصل سوم - قسمت ۱۳
۱۸۹,۹۶۱
فصل سوم - قسمت ۱۴
فصل سوم - قسمت ۱۴
۲۰۶,۹۱۰
فصل سوم - قسمت ۱۵
فصل سوم - قسمت ۱۵
۱۹۸,۰۳۴
فصل سوم - قسمت ۱۶
فصل سوم - قسمت ۱۶
۲۲۰,۹۰۷
فصل سوم - قسمت ۱۷
فصل سوم - قسمت ۱۷
۲۱۸,۶۵۰
فصل سوم - قسمت ۱۸
فصل سوم - قسمت ۱۸
۲۷۸,۱۴۵
فصل سوم - قسمت ۱۹
فصل سوم - قسمت ۱۹
۳۴۰,۹۲۷
قسمت آخر
قسمت آخر
۳۶۳,۰۰۴
مجموعه تلویزیونی دلدادگان ، به زودی از شبکه سه
مجموعه تلویزیونی دلدادگان ، به زودی از شبکه سه
۶۱,۷۰۵
شروع فصل اول مجموعه دلدادگان از شنبه ۱۳ مرداد
شروع فصل اول مجموعه دلدادگان از شنبه ۱۳ مرداد
۵۹,۹۱۱
قسمت ۱
قسمت ۱
۱۷۶,۹۷۸
قسمت ۲
قسمت ۲
۸۵,۴۰۴
قسمت ۳
قسمت ۳
۷۶,۶۲۲
قسمت ۴
قسمت ۴
۸۸,۹۵۲
قسمت ۵
قسمت ۵
۱۰۸,۶۶۱
خلاصه قسمت های ۱ تا ۵
خلاصه قسمت های ۱ تا ۵
۸۹,۱۰۳
قسمت ۶
قسمت ۶
۱۰۹,۸۷۵
قسمت ۷
قسمت ۷
۸۱,۱۷۰
قسمت ۸
قسمت ۸
۹۴,۰۲۹
قسمت ۹
قسمت ۹
۹۷,۰۳۲
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
۹۹,۵۳۴
خلاصه قسمت های ۶ تا ۱۰
خلاصه قسمت های ۶ تا ۱۰
۳۶,۳۵۱
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
۱۱۱,۷۲۰