گل گسترش فولاد به استقلال خوزستان (محسن یوسفی)

۱,۱۰۵

گل پارس جنوبی به تراکتورسازی (روح الله سیف اللهی - پنالتی)
گل پارس جنوبی به تراکتورسازی (روح الله سیف اللهی - پنالتی)
۹۵۶
گل تراکتورسازی به پارس جنوبی (ایمان سلیمی)
گل تراکتورسازی به پارس جنوبی (ایمان سلیمی)
۶۴۹
گل فولاد به ماشین سازی (تاکافومی آکاهوشی)
گل فولاد به ماشین سازی (تاکافومی آکاهوشی)
۱,۹۳۷
گل تراکتور به پدیده (آنتونی استوکی)
گل تراکتور به پدیده (آنتونی استوکی)
۶,۰۰۲
گل پیکان به ماشین سازی(سعید واسعی)
گل پیکان به ماشین سازی(سعید واسعی)
۵۲۸
گل نساجی به تراکتورسازی (رحمان جعفری)
گل نساجی به تراکتورسازی (رحمان جعفری)
۱,۶۵۷
گل تراکتورسازی به نساجی (جورجی ولسیانی - گل به خودی)
گل تراکتورسازی به نساجی (جورجی ولسیانی - گل به خودی)
۱,۹۱۴
گل ماشین سازی به صنعت نفت (احمد رضا زنده روح)
گل ماشین سازی به صنعت نفت (احمد رضا زنده روح)
۱,۶۳۵
گل چهارم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (مسعود شجاعی)
گل چهارم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (مسعود شجاعی)
۳,۹۷۰
گل سوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (هتریک لی هری اروین)
گل سوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (هتریک لی هری اروین)
۳,۶۲۰
گل اول تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
گل اول تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
۴,۰۷۶
گل دوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
گل دوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
۳,۰۰۷
گل ذوب آهن به تراکتورسازی (محسن مسلمان)
گل ذوب آهن به تراکتورسازی (محسن مسلمان)
۲,۴۲۹
گل دوم تراکتورسازی به سپیدرود(لی هری اروین)
گل دوم تراکتورسازی به سپیدرود(لی هری اروین)
۲,۹۰۱
گل سپیدرود به تراکتور سازی(محمد نزهتی)
گل سپیدرود به تراکتور سازی(محمد نزهتی)
۱,۷۶۱
گل اول تراکتورسازی به سپیدرود(مسعود شجاعی)
گل اول تراکتورسازی به سپیدرود(مسعود شجاعی)
۲,۲۴۳
گل ماشین سازی به نفت مسجد سلیمان (رضا خالقی فر)
گل ماشین سازی به نفت مسجد سلیمان (رضا خالقی فر)
۲,۱۱۰
گل ماشین سازی به تراکتور (عرفان افراز)
گل ماشین سازی به تراکتور (عرفان افراز)
۱,۷۷۵
گل دوم تراکتور به ماشین سازی (مسعود شجاعی)
گل دوم تراکتور به ماشین سازی (مسعود شجاعی)
۲,۲۳۲
گل اول تراکتور به ماشین سازی (آنتونی استوکس)
گل اول تراکتور به ماشین سازی (آنتونی استوکس)
۳,۰۰۱
گل تساوی استقلال خوزستان به گسترش (وحید خشتان)
گل تساوی استقلال خوزستان به گسترش (وحید خشتان)
۱,۷۷۰