گل دوم کرواسی به ایسلند (ایوان پریشیچ)

۲,۵۷۲

گل دوم تونس به پاناما (وهبی خضری)
گل دوم تونس به پاناما (وهبی خضری)
۲,۴۴۲
گل اول تونس به پاناما (فخرالدین بن یوسف)
گل اول تونس به پاناما (فخرالدین بن یوسف)
۲,۳۷۸
گل پاناما به تونس (یاسین مریا - گل به خودی)
گل پاناما به تونس (یاسین مریا - گل به خودی)
۱,۵۸۲
گل لهستان به ژاپن (یان بدنارک)
گل لهستان به ژاپن (یان بدنارک)
۲,۷۸۸
گل دوم کاستاریکا به سوئیس (یان سامر - گل به خودی)
گل دوم کاستاریکا به سوئیس (یان سامر - گل به خودی)
۱,۹۲۲
گل دوم سوئیس به کاستاریکا (درمیچ)
گل دوم سوئیس به کاستاریکا (درمیچ)
۱,۴۰۸
گل اول کاستاریکا به سوئیس (کندال واستون)
گل اول کاستاریکا به سوئیس (کندال واستون)
۱,۲۸۶
گل اول سوئیس به کاستاریکا (جمایلی)
گل اول سوئیس به کاستاریکا (جمایلی)
۱,۰۷۴
گل سوم سوئد به مکزیک(ادسون آلوارز (گل به خودی))
گل سوم سوئد به مکزیک(ادسون آلوارز (گل به خودی))
۴,۷۶۶
گل دوم سوئد به مکزیک(آندریاس گرانکوئیست)
گل دوم سوئد به مکزیک(آندریاس گرانکوئیست)
۳,۰۲۹
گل اول سوئد به مکزیک(آگوستینسن)
گل اول سوئد به مکزیک(آگوستینسن)
۲,۹۲۰
گل ایسلند به کرواسی (گیلفی سیگوردسون - پنالتی)
گل ایسلند به کرواسی (گیلفی سیگوردسون - پنالتی)
۲,۳۷۸
گل اول کرواسی به ایسلند (میلان بادلی)
گل اول کرواسی به ایسلند (میلان بادلی)
۱,۸۳۶
گل دوم پرو به استرالیا(پائولو گوئررو)
گل دوم پرو به استرالیا(پائولو گوئررو)
۲,۳۵۷
گل اول پرو به استرالیا(آندره کاریو)
گل اول پرو به استرالیا(آندره کاریو)
۲,۱۳۷
گل دوم اسپانیا به مراکش (ایاگو آسپاس)
گل دوم اسپانیا به مراکش (ایاگو آسپاس)
۷,۸۰۵
گل دوم مراکش به اسپانیا (یوسف النصیری)
گل دوم مراکش به اسپانیا (یوسف النصیری)
۴,۱۹۳
گل اول اسپانیا به مراکش (ایسکو)
گل اول اسپانیا به مراکش (ایسکو)
۶,۷۲۹
گل اول مراکش به اسپانیا (خالد بوطیب)
گل اول مراکش به اسپانیا (خالد بوطیب)
۴,۵۰۹
گل دوم عربستان به مصر (سالم الدوساری)
گل دوم عربستان به مصر (سالم الدوساری)
۸,۲۹۹
گل اول عربستان به مصر (سلمان الفرج - پنالتی)
گل اول عربستان به مصر (سلمان الفرج - پنالتی)
۲,۹۷۹
پنالتی از دست رفته عربستان مقابل مصر
پنالتی از دست رفته عربستان مقابل مصر
۲,۸۲۰
گل مصر به عربستان (محمد صلاح)
گل مصر به عربستان (محمد صلاح)
۳,۱۸۵