پنالتی از دست رفته عربستان مقابل مصر

۲,۸۲۲

گل دوم تونس به پاناما (وهبی خضری)
گل دوم تونس به پاناما (وهبی خضری)
۲,۴۴۵
گل اول تونس به پاناما (فخرالدین بن یوسف)
گل اول تونس به پاناما (فخرالدین بن یوسف)
۲,۳۸۶
گل پاناما به تونس (یاسین مریا - گل به خودی)
گل پاناما به تونس (یاسین مریا - گل به خودی)
۱,۵۸۳
گل لهستان به ژاپن (یان بدنارک)
گل لهستان به ژاپن (یان بدنارک)
۲,۷۹۳
گل دوم کاستاریکا به سوئیس (یان سامر - گل به خودی)
گل دوم کاستاریکا به سوئیس (یان سامر - گل به خودی)
۱,۹۲۶
گل دوم سوئیس به کاستاریکا (درمیچ)
گل دوم سوئیس به کاستاریکا (درمیچ)
۱,۴۱۳
گل اول کاستاریکا به سوئیس (کندال واستون)
گل اول کاستاریکا به سوئیس (کندال واستون)
۱,۲۹۱
گل اول سوئیس به کاستاریکا (جمایلی)
گل اول سوئیس به کاستاریکا (جمایلی)
۱,۰۷۷
گل سوم سوئد به مکزیک(ادسون آلوارز (گل به خودی))
گل سوم سوئد به مکزیک(ادسون آلوارز (گل به خودی))
۴,۷۷۱
گل دوم سوئد به مکزیک(آندریاس گرانکوئیست)
گل دوم سوئد به مکزیک(آندریاس گرانکوئیست)
۳,۰۲۹
گل اول سوئد به مکزیک(آگوستینسن)
گل اول سوئد به مکزیک(آگوستینسن)
۲,۹۲۴
گل دوم کرواسی به ایسلند (ایوان پریشیچ)
گل دوم کرواسی به ایسلند (ایوان پریشیچ)
۲,۵۷۳
گل ایسلند به کرواسی (گیلفی سیگوردسون - پنالتی)
گل ایسلند به کرواسی (گیلفی سیگوردسون - پنالتی)
۲,۳۷۹
گل اول کرواسی به ایسلند (میلان بادلی)
گل اول کرواسی به ایسلند (میلان بادلی)
۱,۸۳۷
گل دوم پرو به استرالیا(پائولو گوئررو)
گل دوم پرو به استرالیا(پائولو گوئررو)
۲,۳۶۱
گل اول پرو به استرالیا(آندره کاریو)
گل اول پرو به استرالیا(آندره کاریو)
۲,۱۳۹
گل دوم اسپانیا به مراکش (ایاگو آسپاس)
گل دوم اسپانیا به مراکش (ایاگو آسپاس)
۷,۸۱۱
گل دوم مراکش به اسپانیا (یوسف النصیری)
گل دوم مراکش به اسپانیا (یوسف النصیری)
۴,۱۹۶
گل اول اسپانیا به مراکش (ایسکو)
گل اول اسپانیا به مراکش (ایسکو)
۶,۷۳۳
گل اول مراکش به اسپانیا (خالد بوطیب)
گل اول مراکش به اسپانیا (خالد بوطیب)
۴,۵۱۲
گل دوم عربستان به مصر (سالم الدوساری)
گل دوم عربستان به مصر (سالم الدوساری)
۸,۳۰۷
گل اول عربستان به مصر (سلمان الفرج - پنالتی)
گل اول عربستان به مصر (سلمان الفرج - پنالتی)
۲,۹۸۰
گل مصر به عربستان (محمد صلاح)
گل مصر به عربستان (محمد صلاح)
۳,۱۹۳