تور جهانی فرانسه - ۲۰۱۸

۸۲۳

شبکه ورزش
۲ تیر ماه ۱۳۹۷
۰۶:۰۴
لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، لیون - تولوز
لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، لیون - تولوز
۳,۳۱۶
دیدار دوستانه ایتالیا ۲۰۱۹ ، ایتالیا - روسیه
دیدار دوستانه ایتالیا ۲۰۱۹ ، ایتالیا - روسیه
۲,۰۶۰
دیدار دوستانه ولز ۲۰۱۹ ، ولز - انگلیس
دیدار دوستانه ولز ۲۰۱۹ ، ولز - انگلیس
۱,۴۸۷
دیدار دوستانه انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - ولز
دیدار دوستانه انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - ولز
۱,۵۵۷
رقابت های چهارجانبه آفریقای جنوبی ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
رقابت های چهارجانبه آفریقای جنوبی ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
۴,۴۷۵
سوپر لیگ انگلستان / لندن برانسوز - هال کینگ استون راور
سوپر لیگ انگلستان / لندن برانسوز - هال کینگ استون راور
۱,۵۸۲
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگلستان
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگلستان
۱,۵۳۷
سوپر لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، لندن برانسوز - هال کينگ استون راور
سوپر لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، لندن برانسوز - هال کينگ استون راور
۱,۱۷۴
فینال راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، استرالیا - فیجی
فینال راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، استرالیا - فیجی
۱,۵۱۴
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، فرانسه - آمریکا
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، فرانسه - آمریکا
۱,۶۸۱
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ایرلند - نیوزیلند
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ایرلند - نیوزیلند
۱,۱۰۵
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - اسپانیا
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - اسپانیا
۱,۴۴۶
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۲۹ ، فیجی - کانادا
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۲۹ ، فیجی - کانادا
۷۵۲
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - اسکاتلند
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - اسکاتلند
۱,۱۵۷
مرحله یک چهارم نهایی راگبی انگلیس ۲۰۱۹
مرحله یک چهارم نهایی راگبی انگلیس ۲۰۱۹
۱,۲۱۶
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - ایرلند
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - ایرلند
۱,۳۸۳
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آرژانتین - ژاپن
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آرژانتین - ژاپن
۱,۲۶۴
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کانادا - آرژانتین
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کانادا - آرژانتین
۱,۱۴۹
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - فرانسه
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - فرانسه
۸۶۴
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
۶۵۴
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کنیا - اسکاتلند
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کنیا - اسکاتلند
۷۱۷
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگیس
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگیس
۵۹۱
مرحله یک چهارم نهایی راگبی هفت نفره انگلیس / نیوزلند - فرانسه
مرحله یک چهارم نهایی راگبی هفت نفره انگلیس / نیوزلند - فرانسه
۹۰۶
لیگ برتر انگلیس ۲۰۱۹ ، وسپ - هارلی کویینز
لیگ برتر انگلیس ۲۰۱۹ ، وسپ - هارلی کویینز
۲,۹۹۵
مسابقات جهانی ۷ نفره سنگاپور  ۲۰۱۹ / ژاپن و ساموآ
مسابقات جهانی ۷ نفره سنگاپور ۲۰۱۹ / ژاپن و ساموآ
۱,۷۱۶
راگبی لیگ کینس بریتانیا ۲۰۱۹ ، مانستر - کناچت
راگبی لیگ کینس بریتانیا ۲۰۱۹ ، مانستر - کناچت
۱,۸۵۷
مسابقات قهرمانی راگبی ساحلی کشور
مسابقات قهرمانی راگبی ساحلی کشور
۱,۹۸۲
لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، بس - بریستول
لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، بس - بریستول
۱,۲۴۸
رقابت های راگبی ۲۰۱۹ ، مانستر ایرلند - کاردیف ولز
رقابت های راگبی ۲۰۱۹ ، مانستر ایرلند - کاردیف ولز
۱,۲۰۱
رقابت های راگبی لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، نورز - بیزر
رقابت های راگبی لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، نورز - بیزر
۱,۱۳۳