گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)


شبکه سهند
18 فروردین ماه 1397
18:48
گسترش فولاد - پدیده
گسترش فولاد - پدیده
1,876
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
2,737
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
1,931
تراکتورسازی - نفت آبادان
تراکتورسازی - نفت آبادان
1,855
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
3,782
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
2,920
ذوب آهن - تراکتورسازی
ذوب آهن - تراکتورسازی
3,774
گسترش فولاد  - نفت آبادان
گسترش فولاد - نفت آبادان
1,620
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
3,946
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
5,659
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
1,403
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
2,873
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
1,483
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
1,616
گسترش فولاد - پیکان
گسترش فولاد - پیکان
1,270
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
2,354
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
2,973
گسترش فولاد - سیاه جامگان
گسترش فولاد - سیاه جامگان
3,075
سیاه جامگان - تراکتورسازی
سیاه جامگان - تراکتورسازی
1,807
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
2,504
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
2,635
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
1,235
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
3,631
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,899
نفت تهران - تراکتورسازی
نفت تهران - تراکتورسازی
2,223
گسترش فولاد - ذوب آهن
گسترش فولاد - ذوب آهن
1,354
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
1,133
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
2,070
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
4,193