سرمربی -مدیر عامل و بازیکن تیم سپاهان در ناز نوروز