پارس جنوبی جم - تراکتورسازی

۹۴۷

شبکه سهند
5 اسفند ماه 1396
15:08
گسترش فولاد - پدیده
گسترش فولاد - پدیده
1,388
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
2,226
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
1,461
تراکتورسازی - نفت آبادان
تراکتورسازی - نفت آبادان
1,378
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
3,311
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
3,058
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
2,452
ذوب آهن - تراکتورسازی
ذوب آهن - تراکتورسازی
3,038
گسترش فولاد  - نفت آبادان
گسترش فولاد - نفت آبادان
1,207
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
3,477
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
5,208
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
2,455
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
1,120
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
1,205
گسترش فولاد - پیکان
گسترش فولاد - پیکان
۸۵۱
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
2,354
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
2,973
گسترش فولاد - سیاه جامگان
گسترش فولاد - سیاه جامگان
2,672
سیاه جامگان - تراکتورسازی
سیاه جامگان - تراکتورسازی
1,415
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
2,103
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
2,273
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
۸۷۶
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,888
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,470
نفت تهران - تراکتورسازی
نفت تهران - تراکتورسازی
1,752
گسترش فولاد - ذوب آهن
گسترش فولاد - ذوب آهن
۹۱۳
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
۷۲۱
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
1,490
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
3,455