گسترش فولاد - پیکان

۸۴۹

شبکه سهند
4 اسفند ماه 1396
14:52
گسترش فولاد - پدیده
گسترش فولاد - پدیده
1,383
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
2,223
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
1,459
تراکتورسازی - نفت آبادان
تراکتورسازی - نفت آبادان
1,375
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
3,310
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
3,055
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
2,441
ذوب آهن - تراکتورسازی
ذوب آهن - تراکتورسازی
3,034
گسترش فولاد  - نفت آبادان
گسترش فولاد - نفت آبادان
1,206
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
3,475
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
5,201
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
۹۴۵
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
2,454
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
1,119
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
1,202
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
2,354
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
2,973
گسترش فولاد - سیاه جامگان
گسترش فولاد - سیاه جامگان
2,671
سیاه جامگان - تراکتورسازی
سیاه جامگان - تراکتورسازی
1,412
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
2,098
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
2,270
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
۸۷۴
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,886
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,469
نفت تهران - تراکتورسازی
نفت تهران - تراکتورسازی
1,749
گسترش فولاد - ذوب آهن
گسترش فولاد - ذوب آهن
۹۱۱
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
۷۲۰
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
1,486
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
3,452