شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند

3,426

شبکه ۵
30 دی ماه 1397
13:35
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,007
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,103
سقوط
سقوط
4,324
در سراشیبی
در سراشیبی
2,431
گره بر باد
گره بر باد
2,180
بعد از تو
بعد از تو
5,540
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,900
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,467
بازتاب
بازتاب
1,525
گره بر باد
گره بر باد
2,283
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
1,989
در سراشیبی
در سراشیبی
1,639
آخرین قدر
آخرین قدر
3,993
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,327
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,346
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,480
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,619
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,041
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,870
خواب صادق
خواب صادق
۶۷۷
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۵۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۴۹۹
گره بر باد
گره بر باد
۵۴۸
گره بر باد
گره بر باد
1,355
سایه ها
سایه ها
1,330
سایه ها
سایه ها
۴۱۹
دست شیطان
دست شیطان
۹۸۰
باغ انار
باغ انار
۸۰۶
سقوط
سقوط
1,332
ثلث شب
ثلث شب
1,191
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۹۸۸
مکافات
مکافات
1,635
راز
راز
1,106
توبه
توبه
1,185
جبران
جبران
۹۱۰
نذر
نذر
1,020
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۹۹۶
رویای تلخ
رویای تلخ
۷۵۰
رویای تلخ
رویای تلخ
1,260
سقوط
سقوط
۸۱۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۶۷۴
سرانجام
سرانجام
۷۸۰
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۳۵۳
تهمت
تهمت
۳۳۳
دوراهی
دوراهی
۵۷۳
همیشه داماد
همیشه داماد
16,918
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,678
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,301
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,401
تدبیر
تدبیر
2,149
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,525
بی قراری
بی قراری
3,189
گره بر باد
گره بر باد
2,238
پاپوش
پاپوش
2,792
شب شکار
شب شکار
3,788
دونده
دونده
1,993
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,619
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,605
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,559
آخر خط
آخر خط
2,158
بازتاب
بازتاب
2,954
بازیگر
بازیگر
2,796
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,542
برج جهان
برج جهان
2,100
حقیقت
حقیقت
2,637
در تاریکی
در تاریکی
2,386
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,325
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,257
درنگ
درنگ
2,136
برج جهان
برج جهان
1,308
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,351
تسویه حساب
تسویه حساب
5,840
پژواک
پژواک
3,486
محدوده خطر
محدوده خطر
3,014
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,869
بر بال باد
بر بال باد
3,365
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,903
شلیک به خود
شلیک به خود
2,544
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,155
کسی بین ما
کسی بین ما
2,023
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,663
نذر
نذر
2,159
حاجت
حاجت
2,252
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,270
خواب گران
خواب گران
1,664
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,792
در کنار هم
در کنار هم
2,155
گوشی همراه
گوشی همراه
2,453
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,361
طعم زندگی
طعم زندگی
1,815
رهایی
رهایی
2,525
فریب
فریب
6,930
با من باش
با من باش
2,762
قلب مهربان
قلب مهربان
2,047
در میان جمع
در میان جمع
1,500
بهای ماندن
بهای ماندن
2,122
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,324
میزان
میزان
2,104
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,779
پیله
پیله
2,569
برگ آخر
برگ آخر
2,656
عاشق
عاشق
5,581
بزرگراه
بزرگراه
1,474
در برابر چشم
در برابر چشم
2,451
در میان جمع
در میان جمع
1,763
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,532
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,543
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,521
برگ آخر
برگ آخر
2,092
بزرگراه
بزرگراه
1,620
پاپوش
پاپوش
3,727
ثلث شب
ثلث شب
3,751
شب شکار
شب شکار
2,882
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,295
سقوط
سقوط
2,650
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,972
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,074
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,050
تدبیر
تدبیر
1,614
حلالم کن
حلالم کن
2,231
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,681
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,420
سکوت
سکوت
2,339
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,733
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,142
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,472
گودال
گودال
2,175
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,182
حاجت
حاجت
2,717
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,618
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,559
قلب شکسته
قلب شکسته
2,528
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,389
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,414
مقصر
مقصر
1,578
قلب شکسته
قلب شکسته
2,749
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,204
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,234
گودال
گودال
1,785
حلالم کن
حلالم کن
1,861
در میان جمع
در میان جمع
2,679
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,931
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,906
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,919
به آهستگی
به آهستگی
4,048
انعکاس
انعکاس
1,904
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,278
انعکاس
انعکاس
1,253
باغ انار
باغ انار
2,018
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,450
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,874
حلوای نقد
حلوای نقد
3,406
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,106
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,039
آخرخط
آخرخط
5,074
نقطه صفر
نقطه صفر
2,836
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,160
هنوز هستم
هنوز هستم
4,867
ندارها
ندارها
4,741
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,599
بار کج
بار کج
3,524
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,375
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,726
بومرنگ
بومرنگ
5,348
بازی
بازی
5,901
برداشت دوم
برداشت دوم
3,200
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,290
بهترین راه
بهترین راه
4,317
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,415
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,337
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,251
داستان واقعی
داستان واقعی
4,723
تنهایی
تنهایی
2,817
دعوت
دعوت
2,551
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,610
یک اشتباه
یک اشتباه
5,003
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,958
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,912
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,625
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,070
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,301
ندارها
ندارها
4,364
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,924
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,562
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,260
یک اشتباه
یک اشتباه
4,797
در میان جمع
در میان جمع
3,163
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,933
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,321
مکث
مکث
4,674
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,923
انعکاس
انعکاس
2,382
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,424
آخر خط
آخر خط
4,982
خواب صادق
خواب صادق
2,490
بهای ماندن
بهای ماندن
4,098
حاج خانم
حاج خانم
5,447
حاجت
حاجت
5,506
غفلت
غفلت
6,045
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,013
حاجت
حاجت
4,363
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,599
عاشق
عاشق
27,248
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,943
پیک عروس
پیک عروس
7,581
مکافات
مکافات
6,899
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,251
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,793
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,013
دروغ
دروغ
2,682
بهترین راه
بهترین راه
1,731
سرانجام
سرانجام
4,893
جبران
جبران
3,803
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,196
بعد از تو
بعد از تو
1,835
نظرکرده
نظرکرده
2,470
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,662
کلاف محبت
کلاف محبت
2,998
خواب صادق
خواب صادق
1,646
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,732
جبران
جبران
2,846
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,552
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,010
فقط چند روز
فقط چند روز
2,789
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,054
بی قراری
بی قراری
1,850
تدبیر
تدبیر
2,512
دور باطل
دور باطل
3,718
حاجت
حاجت
4,161
سوگند
سوگند
3,196
بعد از تو
بعد از تو
5,928
آخرین پل
آخرین پل
3,547
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,328
سربازی
سربازی
4,789
در سراشیبی
در سراشیبی
3,692
نظر کرده
نظر کرده
2,768
سایه ها
سایه ها
2,162
بی قراری
بی قراری
6,151
بار کج
بار کج
5,781
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,373