سیاه جامگان - تراکتورسازی


شبکه سهند
6 بهمن ماه 1396
14:11
گسترش فولاد - پدیده
گسترش فولاد - پدیده
1,876
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
2,738
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
1,932
تراکتورسازی - نفت آبادان
تراکتورسازی - نفت آبادان
1,856
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
3,783
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
3,494
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
2,921
ذوب آهن - تراکتورسازی
ذوب آهن - تراکتورسازی
3,775
گسترش فولاد  - نفت آبادان
گسترش فولاد - نفت آبادان
1,621
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
3,947
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
5,660
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
1,404
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
2,874
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
1,484
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
1,617
گسترش فولاد - پیکان
گسترش فولاد - پیکان
1,271
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
2,354
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
2,973
گسترش فولاد - سیاه جامگان
گسترش فولاد - سیاه جامگان
3,076
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
2,505
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
2,636
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
1,236
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
3,632
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,900
نفت تهران - تراکتورسازی
نفت تهران - تراکتورسازی
2,224
گسترش فولاد - ذوب آهن
گسترش فولاد - ذوب آهن
1,356
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
1,134
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
2,071
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
4,194