گسترش فولاد - فولاد خوزستان


شبکه سهند
22 دی ماه 1396
14:06
گسترش فولاد - پدیده
گسترش فولاد - پدیده
1,912
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
2,782
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
2,098
تراکتورسازی - نفت آبادان
تراکتورسازی - نفت آبادان
1,891
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
3,822
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
3,530
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
2,950
ذوب آهن - تراکتورسازی
ذوب آهن - تراکتورسازی
3,809
گسترش فولاد  - نفت آبادان
گسترش فولاد - نفت آبادان
1,643
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
3,988
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
5,692
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
1,431
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
2,899
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
1,507
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
1,648
گسترش فولاد - پیکان
گسترش فولاد - پیکان
1,295
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
2,354
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
2,973
گسترش فولاد - سیاه جامگان
گسترش فولاد - سیاه جامگان
3,106
سیاه جامگان - تراکتورسازی
سیاه جامگان - تراکتورسازی
1,838
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
2,530
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
2,662
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
3,726
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,939
نفت تهران - تراکتورسازی
نفت تهران - تراکتورسازی
2,263
گسترش فولاد - ذوب آهن
گسترش فولاد - ذوب آهن
1,384
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
1,166
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
2,114
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
4,224