گل سیاه جامگان مقابل فولاد خوزستان (محمد مهدی عسگری)

۲,۲۸۰

گل سوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(سلمان بحرانی)
گل سوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(سلمان بحرانی)
۱,۶۰۴
گل سوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(حامد پاکدل)
گل سوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(حامد پاکدل)
۱,۴۰۳
گل دوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(عقیل کعبی)
گل دوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(عقیل کعبی)
۱,۰۴۹
گل دوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(لوسیانو پریرا)
گل دوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(لوسیانو پریرا)
۹۳۶
گل اول استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(میثم دورقی)
گل اول استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(میثم دورقی)
۸۹۶
گل دوم سپاهان مقابل استقلال خوزستان(ساسان انصاری)
گل دوم سپاهان مقابل استقلال خوزستان(ساسان انصاری)
۱,۲۵۶
گل سوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
گل سوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
۳,۵۲۰
گل دوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
گل دوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
۳,۳۴۳
گل اول استقلال خوزستان مقابل سپاهان(حکیم نصاری)
گل اول استقلال خوزستان مقابل سپاهان(حکیم نصاری)
۸۳۷
گل اول سپاهان مقابل استقلال خوزستان(مهرداد محمدی)
گل اول سپاهان مقابل استقلال خوزستان(مهرداد محمدی)
۱,۰۹۳
استقلال خوزستان - سپاهان
استقلال خوزستان - سپاهان
۹۱۲
گل فولاد خوزستان مقابل پدیده (رحیم زهیوی)
گل فولاد خوزستان مقابل پدیده (رحیم زهیوی)
۲,۴۰۰
صحنه اعلام پنالتی برای فولاد خوزستان مقابل پدیده
صحنه اعلام پنالتی برای فولاد خوزستان مقابل پدیده
۱,۷۵۰
فولاد خوزستان - پدیده
فولاد خوزستان - پدیده
۱,۰۷۳
گل استقلال خوزستان مقابل سیاه جامگان (یونس دلفی)
گل استقلال خوزستان مقابل سیاه جامگان (یونس دلفی)
۲,۹۵۷
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
۱,۰۱۲
استقلال خوزستان - نفت
استقلال خوزستان - نفت
۶۴۶
صنعت نفت آبادان - مشکی پوشان
صنعت نفت آبادان - مشکی پوشان
۶۵۳
گل دوم پیکان مقابل فولاد خوزستان (مرتضی آقاخان)
گل دوم پیکان مقابل فولاد خوزستان (مرتضی آقاخان)
۲,۷۷۱
گل اول و زیبای پیکان مقابل فولاد خوزستان (مهدی شیری)
گل اول و زیبای پیکان مقابل فولاد خوزستان (مهدی شیری)
۲,۶۹۷
گل فولاد خوزستان مقابل پیکان (مهدی بدرقه)
گل فولاد خوزستان مقابل پیکان (مهدی بدرقه)
۲,۱۸۲
فولا د خوزستان - پیکان
فولا د خوزستان - پیکان
۱,۴۰۵
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
۲,۳۷۹
گل فولاد خوزستان مقابل نفت آبادان (رحیم زهیوی)
گل فولاد خوزستان مقابل نفت آبادان (رحیم زهیوی)
۴,۳۶۸
گل نفت آبادان مقابل فولاد خوزستان (لوسیانو پریرا)
گل نفت آبادان مقابل فولاد خوزستان (لوسیانو پریرا)
۳,۳۴۲
فولاد خوزستان - نفت آبادان
فولاد خوزستان - نفت آبادان
۴,۰۸۳
گل استقلال خوزستان مقابل پدیده (وحید نامداری)
گل استقلال خوزستان مقابل پدیده (وحید نامداری)
۲,۳۵۱
استقلال خوزستان - پدیده
استقلال خوزستان - پدیده
۱,۵۲۸
گل فولاد خوزستان مقابل سیاه جامگان (ایمان مبعلی)
گل فولاد خوزستان مقابل سیاه جامگان (ایمان مبعلی)
۲,۳۴۶