گل فولاد خوزستان مقابل سیاه جامگان (ایمان مبعلی)

۲,۳۳۶

گل سوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(سلمان بحرانی)
گل سوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(سلمان بحرانی)
۱,۵۹۹
گل سوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(حامد پاکدل)
گل سوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(حامد پاکدل)
۱,۳۹۸
گل دوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(عقیل کعبی)
گل دوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(عقیل کعبی)
۱,۰۴۳
گل دوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(لوسیانو پریرا)
گل دوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(لوسیانو پریرا)
۹۳۰
گل اول استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(میثم دورقی)
گل اول استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(میثم دورقی)
۸۹۰
گل دوم سپاهان مقابل استقلال خوزستان(ساسان انصاری)
گل دوم سپاهان مقابل استقلال خوزستان(ساسان انصاری)
۱,۲۵۲
گل سوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
گل سوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
۳,۵۱۳
گل دوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
گل دوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
۳,۳۳۸
گل اول استقلال خوزستان مقابل سپاهان(حکیم نصاری)
گل اول استقلال خوزستان مقابل سپاهان(حکیم نصاری)
۸۳۲
گل اول سپاهان مقابل استقلال خوزستان(مهرداد محمدی)
گل اول سپاهان مقابل استقلال خوزستان(مهرداد محمدی)
۱,۰۸۷
استقلال خوزستان - سپاهان
استقلال خوزستان - سپاهان
۹۰۷
گل فولاد خوزستان مقابل پدیده (رحیم زهیوی)
گل فولاد خوزستان مقابل پدیده (رحیم زهیوی)
۲,۳۹۴
صحنه اعلام پنالتی برای فولاد خوزستان مقابل پدیده
صحنه اعلام پنالتی برای فولاد خوزستان مقابل پدیده
۱,۷۴۳
فولاد خوزستان - پدیده
فولاد خوزستان - پدیده
۱,۰۶۵
گل استقلال خوزستان مقابل سیاه جامگان (یونس دلفی)
گل استقلال خوزستان مقابل سیاه جامگان (یونس دلفی)
۲,۹۵۱
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
۱,۰۰۴
استقلال خوزستان - نفت
استقلال خوزستان - نفت
۶۴۰
صنعت نفت آبادان - مشکی پوشان
صنعت نفت آبادان - مشکی پوشان
۶۴۴
گل دوم پیکان مقابل فولاد خوزستان (مرتضی آقاخان)
گل دوم پیکان مقابل فولاد خوزستان (مرتضی آقاخان)
۲,۷۶۴
گل اول و زیبای پیکان مقابل فولاد خوزستان (مهدی شیری)
گل اول و زیبای پیکان مقابل فولاد خوزستان (مهدی شیری)
۲,۶۹۰
گل فولاد خوزستان مقابل پیکان (مهدی بدرقه)
گل فولاد خوزستان مقابل پیکان (مهدی بدرقه)
۲,۱۷۶
فولا د خوزستان - پیکان
فولا د خوزستان - پیکان
۱,۳۹۸
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
۲,۳۷۳
گل فولاد خوزستان مقابل نفت آبادان (رحیم زهیوی)
گل فولاد خوزستان مقابل نفت آبادان (رحیم زهیوی)
۴,۳۶۱
گل نفت آبادان مقابل فولاد خوزستان (لوسیانو پریرا)
گل نفت آبادان مقابل فولاد خوزستان (لوسیانو پریرا)
۳,۳۳۵
فولاد خوزستان - نفت آبادان
فولاد خوزستان - نفت آبادان
۴,۰۷۷
گل استقلال خوزستان مقابل پدیده (وحید نامداری)
گل استقلال خوزستان مقابل پدیده (وحید نامداری)
۲,۳۴۳
استقلال خوزستان - پدیده
استقلال خوزستان - پدیده
۱,۵۲۲
گل سیاه جامگان مقابل فولاد خوزستان (محمد مهدی عسگری)
گل سیاه جامگان مقابل فولاد خوزستان (محمد مهدی عسگری)
۲,۲۷۳