قهرمان اروپا سوییس ۲۰۱۷ / سوییس - اتریش

۳۳۴

شبکه ورزش
۱۴ دی ماه ۱۳۹۶
۰۳:۰۱
کرلینگ قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ پکن
کرلینگ قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ پکن
۳۷۷
مسابقات قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، سوئد - ژاپن
مسابقات قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، سوئد - ژاپن
۳۹۵
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن-سوییس
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن-سوییس
۲۸۶
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن - روسیه
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن - روسیه
۴۸۱
دیدار نهایی کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، سوئد - کانادا
دیدار نهایی کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، سوئد - کانادا
۸۱۱
کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، ژاپن - سوئیس
کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، ژاپن - سوئیس
۹۲۱
مرحله پایانی جام جهانی کرلینگ - سوئد ۲۰۱۹
مرحله پایانی جام جهانی کرلینگ - سوئد ۲۰۱۹
۴۶۵
جام جهانی کرلینگ ، کانادا - سوئد
جام جهانی کرلینگ ، کانادا - سوئد
۲,۱۳۹
رقابت های کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۸ / کانادا - سوئد
رقابت های کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۸ / کانادا - سوئد
۱,۱۰۹
قهرمانی جهان - ۲۰۱۸ /کانادا - سوئد
قهرمانی جهان - ۲۰۱۸ /کانادا - سوئد
۵۶۲
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / آلمان - سوییس
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / آلمان - سوییس
۳۷۵
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئیس - اتریش
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئیس - اتریش
۳۲۴
دیدار نهایی قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / اسکاتلند - سوئد
دیدار نهایی قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / اسکاتلند - سوئد
۱,۹۶۲
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئد - سوئیس
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئد - سوئیس
۳۷۵
دیدار پایانی کرلینگ قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۷ / کانادا - سوئد
دیدار پایانی کرلینگ قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۷ / کانادا - سوئد
۱,۱۸۱
کرلینگ قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / سوئد - نروژ
کرلینگ قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / سوئد - نروژ
۲۹۸
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / نروژ - سوییس
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / نروژ - سوییس
۲۶۱
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / اسکاتلند - دانمارک
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / اسکاتلند - دانمارک
۲۴۵
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / دانمارک - اسکاتلند
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / دانمارک - اسکاتلند
۳۰۰
هرمانی جهان ۲۰۱۶/دانمارک - کانادا
هرمانی جهان ۲۰۱۶/دانمارک - کانادا
۳۳۲
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمریکا - سوئیس
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمریکا - سوئیس
۲۷۰
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا - دانمارک
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا - دانمارک
۵۳۳
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- دانمارک
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- دانمارک
۴۴۰
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - ژاپن
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - ژاپن
۳۴۵
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - دانمارک
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - دانمارک
۵۶۴
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/ژاپن - آمريکا
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/ژاپن - آمريکا
۴۳۳
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/نروژ - کانادا
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/نروژ - کانادا
۳۷۵
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/سوئد- کره
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/سوئد- کره
۸۶۷
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- سوئد
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- سوئد
۷۱۳