قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / آلمان - سوییس

۳۶۹

شبکه ورزش
۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
۰۳:۱۸
کرلینگ قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ پکن
کرلینگ قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ پکن
۳۷۰
مسابقات قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، سوئد - ژاپن
مسابقات قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، سوئد - ژاپن
۳۸۹
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن-سوییس
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن-سوییس
۲۸۳
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن - روسیه
قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۹ ، ژاپن - روسیه
۴۷۹
دیدار نهایی کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، سوئد - کانادا
دیدار نهایی کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، سوئد - کانادا
۸۰۶
کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، ژاپن - سوئیس
کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ، ژاپن - سوئیس
۹۱۷
مرحله پایانی جام جهانی کرلینگ - سوئد ۲۰۱۹
مرحله پایانی جام جهانی کرلینگ - سوئد ۲۰۱۹
۴۶۳
جام جهانی کرلینگ ، کانادا - سوئد
جام جهانی کرلینگ ، کانادا - سوئد
۲,۱۳۵
رقابت های کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۸ / کانادا - سوئد
رقابت های کرلینگ قهرمانی جهان ۲۰۱۸ / کانادا - سوئد
۱,۱۰۳
قهرمانی جهان - ۲۰۱۸ /کانادا - سوئد
قهرمانی جهان - ۲۰۱۸ /کانادا - سوئد
۵۵۸
قهرمان اروپا سوییس ۲۰۱۷ / سوییس - اتریش
قهرمان اروپا سوییس ۲۰۱۷ / سوییس - اتریش
۳۳۳
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئیس - اتریش
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئیس - اتریش
۳۲۳
دیدار نهایی قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / اسکاتلند - سوئد
دیدار نهایی قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / اسکاتلند - سوئد
۱,۹۵۸
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئد - سوئیس
قهرمانی اروپا ۲۰۱۷ / سوئد - سوئیس
۳۶۸
دیدار پایانی کرلینگ قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۷ / کانادا - سوئد
دیدار پایانی کرلینگ قهرمانی جهان کانادا ۲۰۱۷ / کانادا - سوئد
۱,۱۷۰
کرلینگ قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / سوئد - نروژ
کرلینگ قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / سوئد - نروژ
۲۹۳
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / نروژ - سوییس
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / نروژ - سوییس
۲۵۸
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / اسکاتلند - دانمارک
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / اسکاتلند - دانمارک
۲۴۲
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / دانمارک - اسکاتلند
قهرمانی اروپا ۲۰۱۶ / دانمارک - اسکاتلند
۲۹۷
هرمانی جهان ۲۰۱۶/دانمارک - کانادا
هرمانی جهان ۲۰۱۶/دانمارک - کانادا
۳۲۹
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمریکا - سوئیس
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمریکا - سوئیس
۲۶۸
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا - دانمارک
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا - دانمارک
۵۳۱
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- دانمارک
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- دانمارک
۴۳۸
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - ژاپن
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - ژاپن
۳۴۴
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - دانمارک
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/آمريکا - دانمارک
۵۶۱
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/ژاپن - آمريکا
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/ژاپن - آمريکا
۴۳۱
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/نروژ - کانادا
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/نروژ - کانادا
۳۷۳
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/سوئد- کره
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/سوئد- کره
۸۶۲
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- سوئد
قهرمانی جهان ۲۰۱۶/کانادا- سوئد
۷۱۰