بی قراری

6,784

شبکه ۵
28 آبان ماه 1396
00:38
بار کج
بار کج
6,155
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,546
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,546
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,396
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,275
سقوط
سقوط
4,610
در سراشیبی
در سراشیبی
3,203
گره بر باد
گره بر باد
2,341
بعد از تو
بعد از تو
6,166
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,135
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,658
بازتاب
بازتاب
1,598
گره بر باد
گره بر باد
2,387
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,143
در سراشیبی
در سراشیبی
1,706
آخرین قدر
آخرین قدر
4,400
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,402
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,536
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,574
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,704
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,200
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,067
خواب صادق
خواب صادق
۷۵۲
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۷۳۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۴۹
گره بر باد
گره بر باد
۶۰۸
گره بر باد
گره بر باد
1,437
سایه ها
سایه ها
1,712
سایه ها
سایه ها
۴۶۴
دست شیطان
دست شیطان
1,125
باغ انار
باغ انار
۹۴۴
سقوط
سقوط
1,408
ثلث شب
ثلث شب
1,329
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,127
مکافات
مکافات
1,819
راز
راز
1,262
توبه
توبه
1,516
جبران
جبران
1,050
نذر
نذر
1,111
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,197
رویای تلخ
رویای تلخ
۹۲۹
رویای تلخ
رویای تلخ
1,497
سقوط
سقوط
1,000
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۹۷۸
سرانجام
سرانجام
1,120
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۸۸
تهمت
تهمت
۷۳۳
دوراهی
دوراهی
1,038
همیشه داماد
همیشه داماد
17,655
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,774
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,468
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,523
تدبیر
تدبیر
2,309
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,722
بی قراری
بی قراری
3,285
گره بر باد
گره بر باد
2,352
پاپوش
پاپوش
2,883
شب شکار
شب شکار
3,888
دونده
دونده
2,057
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,755
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,793
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,615
آخر خط
آخر خط
2,240
بازتاب
بازتاب
3,033
بازیگر
بازیگر
3,021
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,629
برج جهان
برج جهان
2,331
حقیقت
حقیقت
2,816
در تاریکی
در تاریکی
2,940
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,448
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,338
درنگ
درنگ
2,365
برج جهان
برج جهان
1,360
توبه
توبه
1,576
راز
راز
5,294
تسویه حساب
تسویه حساب
6,243
پژواک
پژواک
3,652
محدوده خطر
محدوده خطر
3,312
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,984
بر بال باد
بر بال باد
3,526
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,052
شلیک به خود
شلیک به خود
2,660
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,230
کسی بین ما
کسی بین ما
2,117
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,762
نذر
نذر
2,320
حاجت
حاجت
2,316
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,563
خواب گران
خواب گران
1,778
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,916
در کنار هم
در کنار هم
2,280
گوشی همراه
گوشی همراه
2,620
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,605
طعم زندگی
طعم زندگی
1,887
رهایی
رهایی
2,679
فریب
فریب
7,229
با من باش
با من باش
2,898
قلب مهربان
قلب مهربان
2,139
در میان جمع
در میان جمع
1,563
بهای ماندن
بهای ماندن
2,193
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,460
میزان
میزان
2,278
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,950
پیله
پیله
2,688
برگ آخر
برگ آخر
2,776
عاشق
عاشق
5,897
بزرگراه
بزرگراه
1,548
در برابر چشم
در برابر چشم
2,585
در میان جمع
در میان جمع
1,846
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,601
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,618
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,843
برگ آخر
برگ آخر
2,156
بزرگراه
بزرگراه
1,662
پاپوش
پاپوش
3,846
ثلث شب
ثلث شب
3,929
شب شکار
شب شکار
3,008
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,347
سقوط
سقوط
2,723
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,079
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,323
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,139
تدبیر
تدبیر
1,676
حلالم کن
حلالم کن
2,303
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,759
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,497
سکوت
سکوت
2,472
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,829
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,381
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,812
گودال
گودال
2,468
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,230
حاجت
حاجت
2,787
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,696
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,658
قلب شکسته
قلب شکسته
2,582
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,438
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,596
مقصر
مقصر
1,630
قلب شکسته
قلب شکسته
2,837
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,296
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,296
گودال
گودال
2,190
حلالم کن
حلالم کن
1,924
در میان جمع
در میان جمع
2,721
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,975
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,971
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,009
به آهستگی
به آهستگی
4,206
انعکاس
انعکاس
1,958
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,494
انعکاس
انعکاس
1,310
باغ انار
باغ انار
2,116
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,493
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,920
حلوای نقد
حلوای نقد
3,538
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,182
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,085
آخرخط
آخرخط
5,439
نقطه صفر
نقطه صفر
3,108
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,216
هنوز هستم
هنوز هستم
5,182
ندارها
ندارها
4,812
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,685
بار کج
بار کج
3,576
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,419
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,130
بومرنگ
بومرنگ
5,505
بازی
بازی
6,159
برداشت دوم
برداشت دوم
3,354
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,391
بهترین راه
بهترین راه
4,561
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,450
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,602
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,286
داستان واقعی
داستان واقعی
4,808
تنهایی
تنهایی
2,883
دعوت
دعوت
2,667
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,652
یک اشتباه
یک اشتباه
5,254
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,004
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,032
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,689
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,121
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,356
ندارها
ندارها
4,448
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,017
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,721
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,424
یک اشتباه
یک اشتباه
4,863
در میان جمع
در میان جمع
3,204
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,976
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,426
مکث
مکث
4,794
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,995
انعکاس
انعکاس
2,444
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,523
آخر خط
آخر خط
5,025
خواب صادق
خواب صادق
2,564
بهای ماندن
بهای ماندن
4,163
حاج خانم
حاج خانم
5,646
حاجت
حاجت
5,552
غفلت
غفلت
6,495
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,092
حاجت
حاجت
4,445
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,661
عاشق
عاشق
28,289
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,047
پیک عروس
پیک عروس
7,801
مکافات
مکافات
6,992
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,378
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,854
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,422
دروغ
دروغ
2,964
بهترین راه
بهترین راه
1,893
سرانجام
سرانجام
5,593
جبران
جبران
4,115
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,346
بعد از تو
بعد از تو
1,910
نظرکرده
نظرکرده
2,696
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,835
کلاف محبت
کلاف محبت
3,243
خواب صادق
خواب صادق
1,715
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,076
جبران
جبران
2,936
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,687
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,343
فقط چند روز
فقط چند روز
2,994
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,141
بی قراری
بی قراری
1,896
تدبیر
تدبیر
2,642
دور باطل
دور باطل
3,912
حاجت
حاجت
4,268
سوگند
سوگند
3,340
بعد از تو
بعد از تو
6,478
آخرین پل
آخرین پل
3,684
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,401
سربازی
سربازی
5,208
در سراشیبی
در سراشیبی
3,787
نظر کرده
نظر کرده
2,908
سایه ها
سایه ها
2,249