شرکت تکنیک کالر

۵۵۴

شبکه نمایش
۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶
۲۲:۲۳
دوربین های سینمایی پاناویژن
دوربین های سینمایی پاناویژن
۱۹۸
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
۳۲۶
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
۵۴۹
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
۴۰۷
مدلهای ئینیاتوری
مدلهای ئینیاتوری
۴۹۵
انیمیشن
انیمیشن
۴۲۴
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۳۰۷
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۱۶۳
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۵۶۴
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۹۶۷
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۵۱۸
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۱,۰۷۴
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۱۴۲
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۷۸۷
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۷۳۵
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۶۲۹
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۴۸۶
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۷۳۴
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۴۴۳
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۵۶۷
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۲۴۵
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۱۸۸
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۴۳
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۵۸۹
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۳,۱۳۷
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۵۳۷
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۷۰
جرم شناسی
جرم شناسی
۱,۲۹۹
متصدیان فیلمبرداری
متصدیان فیلمبرداری
۱,۴۸۰
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
۵۴۰