گل سیاه جامگان مقابل فولاد خوزستان(کیوان امرایی)

۱,۰۵۳

گل سوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(سلمان بحرانی)
گل سوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(سلمان بحرانی)
۱,۵۲۰
گل سوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(حامد پاکدل)
گل سوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(حامد پاکدل)
۱,۳۱۵
گل دوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(عقیل کعبی)
گل دوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(عقیل کعبی)
۹۶۹
گل دوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(لوسیانو پریرا)
گل دوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(لوسیانو پریرا)
۸۵۵
گل اول استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(میثم دورقی)
گل اول استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(میثم دورقی)
۸۲۴
گل دوم سپاهان مقابل استقلال خوزستان(ساسان انصاری)
گل دوم سپاهان مقابل استقلال خوزستان(ساسان انصاری)
۱,۱۷۸
گل سوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
گل سوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
۳,۴۴۴
گل دوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
گل دوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
۳,۲۶۱
گل اول استقلال خوزستان مقابل سپاهان(حکیم نصاری)
گل اول استقلال خوزستان مقابل سپاهان(حکیم نصاری)
۷۶۴
گل اول سپاهان مقابل استقلال خوزستان(مهرداد محمدی)
گل اول سپاهان مقابل استقلال خوزستان(مهرداد محمدی)
۱,۰۰۸
استقلال خوزستان - سپاهان
استقلال خوزستان - سپاهان
۸۳۴
گل فولاد خوزستان مقابل پدیده (رحیم زهیوی)
گل فولاد خوزستان مقابل پدیده (رحیم زهیوی)
۲,۳۲۲
صحنه اعلام پنالتی برای فولاد خوزستان مقابل پدیده
صحنه اعلام پنالتی برای فولاد خوزستان مقابل پدیده
۱,۶۵۶
فولاد خوزستان - پدیده
فولاد خوزستان - پدیده
۹۹۲
گل استقلال خوزستان مقابل سیاه جامگان (یونس دلفی)
گل استقلال خوزستان مقابل سیاه جامگان (یونس دلفی)
۲,۸۸۳
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
۹۲۸
استقلال خوزستان - نفت
استقلال خوزستان - نفت
۵۶۴
صنعت نفت آبادان - مشکی پوشان
صنعت نفت آبادان - مشکی پوشان
۵۶۴
گل دوم پیکان مقابل فولاد خوزستان (مرتضی آقاخان)
گل دوم پیکان مقابل فولاد خوزستان (مرتضی آقاخان)
۲,۶۸۸
گل اول و زیبای پیکان مقابل فولاد خوزستان (مهدی شیری)
گل اول و زیبای پیکان مقابل فولاد خوزستان (مهدی شیری)
۲,۶۲۰
گل فولاد خوزستان مقابل پیکان (مهدی بدرقه)
گل فولاد خوزستان مقابل پیکان (مهدی بدرقه)
۲,۱۰۵
فولا د خوزستان - پیکان
فولا د خوزستان - پیکان
۱,۳۳۱
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
۲,۳۰۲
گل فولاد خوزستان مقابل نفت آبادان (رحیم زهیوی)
گل فولاد خوزستان مقابل نفت آبادان (رحیم زهیوی)
۴,۲۹۲
گل نفت آبادان مقابل فولاد خوزستان (لوسیانو پریرا)
گل نفت آبادان مقابل فولاد خوزستان (لوسیانو پریرا)
۳,۲۶۸
فولاد خوزستان - نفت آبادان
فولاد خوزستان - نفت آبادان
۴,۰۰۳
گل استقلال خوزستان مقابل پدیده (وحید نامداری)
گل استقلال خوزستان مقابل پدیده (وحید نامداری)
۲,۲۷۷
استقلال خوزستان - پدیده
استقلال خوزستان - پدیده
۱,۴۴۹
گل سیاه جامگان مقابل فولاد خوزستان (محمد مهدی عسگری)
گل سیاه جامگان مقابل فولاد خوزستان (محمد مهدی عسگری)
۲,۲۰۷
گل فولاد خوزستان مقابل سیاه جامگان (ایمان مبعلی)
گل فولاد خوزستان مقابل سیاه جامگان (ایمان مبعلی)
۲,۲۸۳