تحلیل «من یک فراری از یک گروه زنجیری هستم»

۵۸۶

شبکه ۱
۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۶
۰۰:۴۲
تحلیل فیلم سریر خون
تحلیل فیلم سریر خون
۵۱۵
معرفی فیلم سریر خون
معرفی فیلم سریر خون
۵۴۷
تحلیل فیلم بیگانه
تحلیل فیلم بیگانه
۸۲۱
تحلیل فیلم گذری به هند
تحلیل فیلم گذری به هند
۱,۰۷۴
تحلیل فیلم هملت
تحلیل فیلم هملت
۷۲۷
معرفی فیلم هملت
معرفی فیلم هملت
۶۵۸
تحلیل فیلم شاهد برای تعقیب
تحلیل فیلم شاهد برای تعقیب
۵۶۷
معرفی فیلم شاهد برای تعقیب
معرفی فیلم شاهد برای تعقیب
۹۸۷
تحلیل فیلم سینمایی سارا
تحلیل فیلم سینمایی سارا
۷۲۸
معرفی فیلم سینمایی سارا
معرفی فیلم سینمایی سارا
۶۳۸
تحلیل فیلم سینمایی ابلوموف
تحلیل فیلم سینمایی ابلوموف
۱,۰۱۱
معرفی فیلم سینمایی ابلوموف
معرفی فیلم سینمایی ابلوموف
۱,۱۵۱
تحلیل فیلم اسب کهر را بنگر
تحلیل فیلم اسب کهر را بنگر
۹۴۱
تحلیل فیلم پدر خوانده ۲
تحلیل فیلم پدر خوانده ۲
۱,۱۱۸
معرفی فیلم پدر خوانده ۲
معرفی فیلم پدر خوانده ۲
۹۳۶
تحلیل فیلم جاده تباهی
تحلیل فیلم جاده تباهی
۵۰۹
معرفی فیلم سینمایی جاده تباهی
معرفی فیلم سینمایی جاده تباهی
۸۷۳
تحلیل فیلم سینمایی آشوب
تحلیل فیلم سینمایی آشوب
۸۰۰
معرفی فیلم سینمایی آشوب
معرفی فیلم سینمایی آشوب
۸۸۲
تحلیل فیلم سرگیجه
تحلیل فیلم سرگیجه
۱,۳۰۹
معرفی فیلم سرگیجه
معرفی فیلم سرگیجه
۸۴۸
تحلیل فیلم شاهین مالت
تحلیل فیلم شاهین مالت
۸۳۱
معرفی فیلم شاهین مالت
معرفی فیلم شاهین مالت
۵۶۶
تحلیل فیلم مربی کارتر
تحلیل فیلم مربی کارتر
۱,۵۳۲
معرفی فیلم مربی کارتر
معرفی فیلم مربی کارتر
۱,۲۱۴
تحلیل فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته
تحلیل فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته
۱,۰۰۷
معرفی فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته
معرفی فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته
۷۵۴
تحلیل فیلم سینمایی شمال از شمال غربی
تحلیل فیلم سینمایی شمال از شمال غربی
۷۹۷
معرفی فیلم سینمایی شمال از شمال غربی
معرفی فیلم سینمایی شمال از شمال غربی
۴۹۹
تحلیل فیلم همشهری کین
تحلیل فیلم همشهری کین
۱,۳۴۸