گل گسترش فولاد تبریز مقابل پارس جنوبی جم(رضا خالقی فر)


شبکه سهند
6 مرداد ماه 1396
20:10
گسترش فولاد - پدیده
گسترش فولاد - پدیده
1,915
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
2,791
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
2,099
تراکتورسازی - نفت آبادان
تراکتورسازی - نفت آبادان
1,895
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
3,823
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
3,531
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
2,951
ذوب آهن - تراکتورسازی
ذوب آهن - تراکتورسازی
3,820
گسترش فولاد  - نفت آبادان
گسترش فولاد - نفت آبادان
1,644
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
3,989
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
5,695
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
1,432
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
2,900
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
1,510
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
1,649
گسترش فولاد - پیکان
گسترش فولاد - پیکان
1,296
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
2,354
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
2,973
گسترش فولاد - سیاه جامگان
گسترش فولاد - سیاه جامگان
3,107
سیاه جامگان - تراکتورسازی
سیاه جامگان - تراکتورسازی
1,840
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
2,534
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
2,663
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
1,261
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
3,737
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,943
نفت تهران - تراکتورسازی
نفت تهران - تراکتورسازی
2,266
گسترش فولاد - ذوب آهن
گسترش فولاد - ذوب آهن
1,385
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
1,168
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
2,117
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
4,228