پیچ تند

1,494

شبکه ۴
24 تیر ماه 1396
04:35
هنر
هنر
1,201
هویت
هویت
2,201
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
3,234
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,557
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,905
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
4,458
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,509
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,532
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
تئاتر تلویزیونی باجناق ها
۴۴۹
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
تئاتر تلویزیونی پیچ تند
۱۶۶
تئاتر پرده عجایب
تئاتر پرده عجایب
۲۹۳
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,372
استاد معمار
استاد معمار
۸۷۱
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۹۰
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۸۰۸
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,244
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۴۲
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۶۱
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,156
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۸۱
ایرانشهر
ایرانشهر
۶۹۹
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۹۴
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۶۱۴
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۸۱۲
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,160
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۷۰۶
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۷۷
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۲۸
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۸۳
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۸۳
جان گابریل
جان گابریل
1,086
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۵۳
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
1,120
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۷۳
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,428
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,879
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,557
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۸۹
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۲۷
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۲۹
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۴۱
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۱۹
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۹۱
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,092
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۹۹
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۵۵
مسافر
مسافر
۶۴۲
بازرس کل
بازرس کل
1,960
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,840
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,690
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
2,092
بازرس کل ـ قسمت ۵
بازرس کل ـ قسمت ۵
1,555
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۶۰۸
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,809
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,463
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,450
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۶۶
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,523
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,488
تصادفی ها
تصادفی ها
1,440
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۹۰۲
شام آخر
شام آخر
6,574
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,120
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۶۲
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۶۴
شایعه
شایعه
۷۲۱
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۹۱۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۶۴
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۷۵
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,994
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۹۰۷
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۶۵
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۹۲۸
کلفت ها
کلفت ها
3,307
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
1,001
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۵۳
خواستگاری
خواستگاری
۹۷۳
با جناق ها
با جناق ها
1,392
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۹۹
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,450
پرده عجایب
پرده عجایب
1,045
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۹۱۸
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۷۷
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۴۶
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۶۸
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۸۱۱
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۸۱
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,448
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۳۶
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۸۴
پرده عجایب
پرده عجایب
1,238
منبع موثق
منبع موثق
2,006
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
1,085
سکوت
سکوت
۶۹۰
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۳۹
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,341
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,057
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,226
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,567
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,770
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,201
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,273
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۷۲۳
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۴۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۶۸
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۶۲
شب
شب
۷۸۳
هنر
هنر
۷۷۳
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۸۱۹
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۸۴
کارمند
کارمند
۶۶۸
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,359
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۶۰
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۶۱
من و او
من و او
۶۹۸
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۷۲
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۴۵
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۹۹
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۹۳۰
ابله
ابله
1,240
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
1,075
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۶۷
باجناق ها
باجناق ها
1,646
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,227
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,214
خداحافظ
خداحافظ
۸۵۲
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
1,026
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,926
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,323
چراغ گاز
چراغ گاز
6,824
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,240
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۴۱
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۷۵
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,211
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,375
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
1,080
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,656
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۷۲
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۵۱
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۳۶
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۸۱
مردان دریا
مردان دریا
۸۴۶
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,098
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۸۰۴
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۶۱۲
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,193
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۸۱۸
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,253
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,061
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۵۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۸۱۵
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,899
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,166
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۹۲
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
1,070
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۵۶
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۹۲
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,785
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,498
زال و رودابه
زال و رودابه
1,164
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۷۰۰
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,189
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۵۶
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۳۳
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۷۰۱
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۶۰۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۴۹
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۷۴
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۳۶
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,446
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,717
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۳۰
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,516
قطار ارواح
قطار ارواح
1,227
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۸۱
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,380
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۴۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۸۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۹۳
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۶۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۸۲
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,784
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,912
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,378
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۷۶
آنوا
آنوا
۹۴۲
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۹۴
شهر ما
شهر ما
۶۲۷
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,273
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
2,068
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,526
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,143
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,433
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,069
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,515
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,314
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۹۹۵
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۹۹۹
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,592
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۷۵
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
1,024
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۵۷
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۴۱
سکوت
سکوت
۶۳۹
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۸۲۱
خانه عروسک
خانه عروسک
2,497
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,476
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,100
شب روباه
شب روباه
1,430
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۷۰۰
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۷۱
قطار ارواح
قطار ارواح
1,049
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,548
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,382
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,172
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,599
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,057
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
1,027
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۸۷۲
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۷۵۸
شب واقعه
شب واقعه
۸۶۵
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۷۴۶
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۷۲
انتخاب تد
انتخاب تد
۷۱۷
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۵۹
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,300
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۸۸
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,927
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۵۸
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,713
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۵۰
دو حراف
دو حراف
1,503
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۵۴
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,727
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,283
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۹۴
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,421
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,317
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,610
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,493
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۶۵
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۶۳
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
1,004
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۹۸
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۴۲
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,482
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,269
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,111
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۹۳۱
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
16,443