قسمت ۶_تنبیه

۴,۱۷۵

شبکه IFilm
۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶
۱۷:۰۱
قسمت ۷_جای خالی قاب
قسمت ۷_جای خالی قاب
۳,۷۹۸
قسمت ۸ - داستان پرواز
قسمت ۸ - داستان پرواز
۳,۵۱۹
قسمت ۹_ خجالت بکش
قسمت ۹_ خجالت بکش
۳,۰۵۶
قسمت ۱۰ - تابستان به یاد ماندنی
قسمت ۱۰ - تابستان به یاد ماندنی
۴,۲۲۰
قسمت ۱۱ - امتحان
قسمت ۱۱ - امتحان
۴,۰۶۸
قسمت ۱۲_یادم رفت
قسمت ۱۲_یادم رفت
۳,۷۷۱
قسمت ۱۳ _ برنده
قسمت ۱۳ _ برنده
۳,۶۵۳
قسمت ۱۴_ ورزشکار
قسمت ۱۴_ ورزشکار
۴,۳۰۱
قسمت ۱۵ - در جستجوی محبت ۱
قسمت ۱۵ - در جستجوی محبت ۱
۲,۴۵۴
قسمت ۱۶ _در جستجوی محبت  ۲
قسمت ۱۶ _در جستجوی محبت ۲
۳,۳۲۴
قسمت ۱۷ - مسئولیت
قسمت ۱۷ - مسئولیت
۴,۶۹۶
قسمت ۱۸ _ عروسک خاطره ها
قسمت ۱۸ _ عروسک خاطره ها
۳,۸۴۷
قسمت ۱۹ _فریاد شادی
قسمت ۱۹ _فریاد شادی
۶,۲۵۳
قسمت ۲۰- خبرچین
قسمت ۲۰- خبرچین
۵,۴۰۳
قسمت ۲۲- یک روز بزرگ
قسمت ۲۲- یک روز بزرگ
۴,۵۷۸
قسمت ۲۱ _ پایان بچگی
قسمت ۲۱ _ پایان بچگی
۳,۳۰۳
قسمت ۲۳ - دنیای تازه ۱
قسمت ۲۳ - دنیای تازه ۱
۳,۳۵۹
قسمت ۲۴ - دنیای تازه ۲
قسمت ۲۴ - دنیای تازه ۲
۴,۰۴۱
قسمت ۲۵ - خواب شیرین ۱
قسمت ۲۵ - خواب شیرین ۱
۵,۳۰۰
قسمت ۲۶ - خواب شیرین ۲
قسمت ۲۶ - خواب شیرین ۲
۶,۳۳۶
قسمت ۲۷ - دستبند مروارید
قسمت ۲۷ - دستبند مروارید
۳,۸۱۶
قسمت ۲۸ - کمک بلاعوض
قسمت ۲۸ - کمک بلاعوض
۳,۹۸۷
قسمت ۲۹ - خاطره یک خاطره
قسمت ۲۹ - خاطره یک خاطره
۳,۵۸۴
قسمت ۳۰ - تلویزیونی ها
قسمت ۳۰ - تلویزیونی ها
۴,۲۹۹
قسمت ۳۱ - جنگ بزرگان
قسمت ۳۱ - جنگ بزرگان
۴,۲۶۳
قسمت ۳۲ - معنای محبت
قسمت ۳۲ - معنای محبت
۶,۳۰۲
قسمت ۳۳ - اسماعیل
قسمت ۳۳ - اسماعیل
۴,۸۵۷
قسمت ۳۴ - انشاء
قسمت ۳۴ - انشاء
۶,۳۹۵
قسمت ۳۵ - راز خورشید
قسمت ۳۵ - راز خورشید
۸,۹۰۷
قسمت ۱ - یک خداحافظی
قسمت ۱ - یک خداحافظی
۶,۸۳۹
قسمت ۲_چرخش روزگار
قسمت ۲_چرخش روزگار
۴,۷۱۵
قسمت ۳ - یک ترس بزرگ
قسمت ۳ - یک ترس بزرگ
۵,۷۶۶
قسمت ۴ _ مستاجر جدید
قسمت ۴ _ مستاجر جدید
۳,۴۹۰
قسمت ۵ _ عطر برنج
قسمت ۵ _ عطر برنج
۲,۶۲۷