در سراشیبی


شبکه ۵
24 آبان ماه 1397
20:55
نظر کرده
نظر کرده
3,292
سایه ها
سایه ها
2,579
بی قراری
بی قراری
7,562
بار کج
بار کج
6,880
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,841
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,705
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,823
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,481
سقوط
سقوط
4,998
در سراشیبی
در سراشیبی
4,011
گره بر باد
گره بر باد
2,549
بعد از تو
بعد از تو
6,947
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,486
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,914
بازتاب
بازتاب
1,768
گره بر باد
گره بر باد
2,617
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,444
در سراشیبی
در سراشیبی
1,879
آخرین قدر
آخرین قدر
5,198
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,674
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
3,207
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,788
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,881
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,369
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,353
خواب صادق
خواب صادق
873
ماه در مرداب
ماه در مرداب
896
دور و نزدیک
دور و نزدیک
671
گره بر باد
گره بر باد
755
گره بر باد
گره بر باد
1,860
سایه ها
سایه ها
2,067
سایه ها
سایه ها
555
دست شیطان
دست شیطان
1,363
باغ انار
باغ انار
1,130
سقوط
سقوط
1,528
ثلث شب
ثلث شب
1,495
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,356
مکافات
مکافات
2,068
راز
راز
1,588
توبه
توبه
2,386
جبران
جبران
1,380
نذر
نذر
1,399
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,633
رویای تلخ
رویای تلخ
1,257
رویای تلخ
رویای تلخ
1,921
سقوط
سقوط
1,389
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,919
سرانجام
سرانجام
1,518
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
768
تهمت
تهمت
1,216
دوراهی
دوراهی
1,554
همیشه داماد
همیشه داماد
22,813
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
4,147
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,879
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,889
تدبیر
تدبیر
2,530
نیمه پنهان
نیمه پنهان
5,106
بی قراری
بی قراری
3,502
گره بر باد
گره بر باد
2,515
پاپوش
پاپوش
3,074
شب شکار
شب شکار
4,152
دونده
دونده
2,314
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
3,031
ماه در مرداب
ماه در مرداب
3,062
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,723
آخر خط
آخر خط
2,464
بازتاب
بازتاب
3,309
بازیگر
بازیگر
3,428
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,805
برج جهان
برج جهان
2,699
حقیقت
حقیقت
3,062
در تاریکی
در تاریکی
3,353
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,780
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,561
درنگ
درنگ
2,590
برج جهان
برج جهان
1,450
توبه
توبه
1,576
راز
راز
6,494
تسویه حساب
تسویه حساب
6,904
پژواک
پژواک
3,957
محدوده خطر
محدوده خطر
3,863
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,237
بر بال باد
بر بال باد
3,902
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,381
شلیک به خود
شلیک به خود
3,071
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,490
کسی بین ما
کسی بین ما
2,363
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
3,050
نذر
نذر
2,536
حاجت
حاجت
2,367
سقوط آزاد
سقوط آزاد
6,208
خواب گران
خواب گران
2,023
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
3,297
در کنار هم
در کنار هم
2,638
گوشی همراه
گوشی همراه
2,982
ازدواج آسان
ازدواج آسان
6,106
طعم زندگی
طعم زندگی
2,120
رهایی
رهایی
3,055
فریب
فریب
7,681
با من باش
با من باش
3,136
قلب مهربان
قلب مهربان
2,403
در میان جمع
در میان جمع
1,694
بهای ماندن
بهای ماندن
2,361
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,785
میزان
میزان
2,608
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,286
پیله
پیله
2,957
برگ آخر
برگ آخر
3,018
عاشق
عاشق
6,310
بزرگراه
بزرگراه
1,694
در برابر چشم
در برابر چشم
2,843
در میان جمع
در میان جمع
2,013
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,752
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,780
گواهی عاشق
گواهی عاشق
5,336
برگ آخر
برگ آخر
2,329
بزرگراه
بزرگراه
1,724
پاپوش
پاپوش
4,023
ثلث شب
ثلث شب
4,225
شب شکار
شب شکار
3,276
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,473
سقوط
سقوط
2,881
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,276
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,783
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,324
تدبیر
تدبیر
1,768
حلالم کن
حلالم کن
2,435
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,958
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,727
سکوت
سکوت
2,767
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
3,006
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,997
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
7,465
گودال
گودال
3,177
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,424
حاجت
حاجت
2,913
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,873
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,810
قلب شکسته
قلب شکسته
2,692
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,529
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,849
مقصر
مقصر
1,899
قلب شکسته
قلب شکسته
3,069
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,547
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,514
گودال
گودال
3,789
حلالم کن
حلالم کن
2,126
در میان جمع
در میان جمع
2,948
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
2,161
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
2,206
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,247
به آهستگی
به آهستگی
4,515
انعکاس
انعکاس
2,133
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,846
انعکاس
انعکاس
1,447
باغ انار
باغ انار
2,321
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,631
نیمه گمشده
نیمه گمشده
2,021
حلوای نقد
حلوای نقد
3,847
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,408
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,264
آخرخط
آخرخط
7,123
نقطه صفر
نقطه صفر
3,386
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,399
هنوز هستم
هنوز هستم
5,733
ندارها
ندارها
5,058
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
3,058
بار کج
بار کج
3,810
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,640
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,523
بومرنگ
بومرنگ
5,909
بازی
بازی
6,615
برداشت دوم
برداشت دوم
3,683
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,665
بهترین راه
بهترین راه
5,080
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,576
بعضی رویاها
بعضی رویاها
5,064
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,420
داستان واقعی
داستان واقعی
5,074
تنهایی
تنهایی
3,184
دعوت
دعوت
2,816
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,124
یک اشتباه
یک اشتباه
5,493
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,113
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,336
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,818
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,273
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,481
ندارها
ندارها
4,814
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,281
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,997
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,676
یک اشتباه
یک اشتباه
5,157
در میان جمع
در میان جمع
3,291
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
3,087
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,743
مکث
مکث
5,310
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
7,194
انعکاس
انعکاس
2,538
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,675
آخر خط
آخر خط
5,296
خواب صادق
خواب صادق
2,698
بهای ماندن
بهای ماندن
4,335
حاج خانم
حاج خانم
6,070
حاجت
حاجت
5,706
غفلت
غفلت
7,063
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,308
حاجت
حاجت
4,708
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,867
عاشق
عاشق
29,909
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,352
پیک عروس
پیک عروس
8,181
مکافات
مکافات
7,343
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,885
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
2,101
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,805
دروغ
دروغ
3,567
بهترین راه
بهترین راه
2,455
سرانجام
سرانجام
6,543
جبران
جبران
4,634
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,640
بعد از تو
بعد از تو
2,204
نظرکرده
نظرکرده
3,059
زندگی دوباره
زندگی دوباره
3,216
کلاف محبت
کلاف محبت
3,561
خواب صادق
خواب صادق
1,979
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,561
جبران
جبران
3,212
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
3,087
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,918
فقط چند روز
فقط چند روز
3,383
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,357
بی قراری
بی قراری
2,134
تدبیر
تدبیر
2,958
دور باطل
دور باطل
4,562
حاجت
حاجت
4,602
سوگند
سوگند
3,759
بعد از تو
بعد از تو
7,068
آخرین پل
آخرین پل
3,945
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,596
سربازی
سربازی
5,711