خورشت گوجه و تمبرهندی

۸۸۶

شبکه ۳
۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶
۱۲:۰۶