سپاهان - گسترش فولاد

۳۳۱

شبکه سهند
۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۶
۱۸:۵۷
تراکتورسازی _نفت تهران
تراکتورسازی _نفت تهران
۱,۱۴۴
سپاهان و تراکتورسازی
سپاهان و تراکتورسازی
۴۵۳
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۶۲۰
ماشین سازی - پرسپولیس
ماشین سازی - پرسپولیس
۴۷۷
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۳۰۵
گل دوم پدیده مشهد مقابل ماشین سازی(حسین زامهران)
گل دوم پدیده مشهد مقابل ماشین سازی(حسین زامهران)
۴۹۳
گل اول پدیده مشهد مقابل ماشین سازی (حسین زامهران)
گل اول پدیده مشهد مقابل ماشین سازی (حسین زامهران)
۳۸۴
ماشین سازی - پدیده
ماشین سازی - پدیده
۳۲۷
گل گسترش فولاد تبریز مقابل تراکتور سازی( رضا خالقی فر)
گل گسترش فولاد تبریز مقابل تراکتور سازی( رضا خالقی فر)
۶۱۱
گل تراکتورسازی مقابل گسترش فولاد تبریز(مهدی شریفی)
گل تراکتورسازی مقابل گسترش فولاد تبریز(مهدی شریفی)
۵۰۹
تراکتور سازی-فولاد
تراکتور سازی-فولاد
۵۲۳
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
۳۴۷
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۲۳۹
ماشین سازی - استقلال خوزستان
ماشین سازی - استقلال خوزستان
۲۶۳
پدیده - گسترش فولاد
پدیده - گسترش فولاد
۲۷۰
تراکتورسازی - سایپا
تراکتورسازی - سایپا
۴۱۱
ماشین سازی - نفت
ماشین سازی - نفت
۳۱۲
تراکتور سازی - ذوب آهن
تراکتور سازی - ذوب آهن
۸۵۵
پرسپولیس - تراکتورسازی
پرسپولیس - تراکتورسازی
۶۶۶
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۲۵۴
ماشین سازی - استقلال
ماشین سازی - استقلال
۳۹۸
گسترش فولاد-ذوب آهن
گسترش فولاد-ذوب آهن
۵۰۷
پرسپولیس - گسترش فولاد
پرسپولیس - گسترش فولاد
۳۴۲
پیکان - تراکتورسازی
پیکان - تراکتورسازی
۴۵۲
گسترش فولاد - ماشین سازی
گسترش فولاد - ماشین سازی
۴۷۶
تراکتور سازی - صنعت نفت
تراکتور سازی - صنعت نفت
۷۳۸
ماشین سازی - فولاد خوزستان
ماشین سازی - فولاد خوزستان
۴۹۹
استقلال خوزستان - تراکتور سازی
استقلال خوزستان - تراکتور سازی
۴۷۸
ماشین سازی - سایپا
ماشین سازی - سایپا
۲۵۷