پدیده - تراکتورسازی

۳۱۰

شبکه سهند
۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۶
۱۶:۴۸
تراکتورسازی _نفت تهران
تراکتورسازی _نفت تهران
۱,۱۵۱
سپاهان و تراکتورسازی
سپاهان و تراکتورسازی
۴۶۳
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۶۲۴
ماشین سازی - پرسپولیس
ماشین سازی - پرسپولیس
۴۸۵
سپاهان - گسترش فولاد
سپاهان - گسترش فولاد
۳۳۶
گل دوم پدیده مشهد مقابل ماشین سازی(حسین زامهران)
گل دوم پدیده مشهد مقابل ماشین سازی(حسین زامهران)
۴۹۸
گل اول پدیده مشهد مقابل ماشین سازی (حسین زامهران)
گل اول پدیده مشهد مقابل ماشین سازی (حسین زامهران)
۳۸۸
ماشین سازی - پدیده
ماشین سازی - پدیده
۳۳۱
گل گسترش فولاد تبریز مقابل تراکتور سازی( رضا خالقی فر)
گل گسترش فولاد تبریز مقابل تراکتور سازی( رضا خالقی فر)
۶۱۴
گل تراکتورسازی مقابل گسترش فولاد تبریز(مهدی شریفی)
گل تراکتورسازی مقابل گسترش فولاد تبریز(مهدی شریفی)
۵۱۳
تراکتور سازی-فولاد
تراکتور سازی-فولاد
۵۳۱
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
۳۵۳
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۲۴۷
ماشین سازی - استقلال خوزستان
ماشین سازی - استقلال خوزستان
۲۷۰
پدیده - گسترش فولاد
پدیده - گسترش فولاد
۲۷۶
تراکتورسازی - سایپا
تراکتورسازی - سایپا
۴۱۶
ماشین سازی - نفت
ماشین سازی - نفت
۳۲۲
تراکتور سازی - ذوب آهن
تراکتور سازی - ذوب آهن
۸۶۱
پرسپولیس - تراکتورسازی
پرسپولیس - تراکتورسازی
۶۷۳
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۲۶۰
ماشین سازی - استقلال
ماشین سازی - استقلال
۴۰۲
گسترش فولاد-ذوب آهن
گسترش فولاد-ذوب آهن
۵۱۲
پرسپولیس - گسترش فولاد
پرسپولیس - گسترش فولاد
۳۴۴
پیکان - تراکتورسازی
پیکان - تراکتورسازی
۴۵۷
گسترش فولاد - ماشین سازی
گسترش فولاد - ماشین سازی
۴۸۱
تراکتور سازی - صنعت نفت
تراکتور سازی - صنعت نفت
۷۴۴
ماشین سازی - فولاد خوزستان
ماشین سازی - فولاد خوزستان
۵۰۶
استقلال خوزستان - تراکتور سازی
استقلال خوزستان - تراکتور سازی
۴۸۲
ماشین سازی - سایپا
ماشین سازی - سایپا
۲۶۵