حمید گودرزی از ناکامی خود در سال ۹۵ می گوید

۹۰۹

شبکه ۵
۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵
۱۴:۵۹