پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه

۴,۴۷۲

شبکه پویا
۴ مرداد ماه ۱۳۹۸
۱۰:۱۴
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۴,۲۵۸
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۴,۲۸۹
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۴,۰۰۱
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۳,۹۷۲
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۹,۶۱۶
گاو نه من شیر
گاو نه من شیر
۶,۴۷۱
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۳,۳۷۶
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
۳,۸۳۳
بار کچ به منزل نمیرسد
بار کچ به منزل نمیرسد
۴,۷۹۴
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
۴,۶۹۷
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
۶,۵۴۲
به مالت نناز که به یه شب بنده
به مالت نناز که به یه شب بنده
۵,۲۷۶
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۴,۰۰۴
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۴,۰۴۷
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
۴,۳۵۶
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۳,۶۴۵
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۵,۵۰۳
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
۶,۴۵۷
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
۴,۹۷۵
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
۳,۷۳۸
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۶,۰۳۰
اول بچش بعد بگو بی نمکه
اول بچش بعد بگو بی نمکه
۴,۵۵۲
حسود هرگز نیاسود
حسود هرگز نیاسود
۴,۸۹۳
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۴,۱۰۳
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۴,۶۰۹
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
۲,۲۸۹
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۴,۰۸۱
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۳,۹۰۰