گاو نه من شیر

۶,۴۷۵

شبکه پویا
۶ مرداد ماه ۱۳۹۸
۱۰:۱۵
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۴,۲۷۰
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۴,۳۲۴
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۴,۰۰۳
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۳,۹۸۲
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۹,۶۴۱
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۳,۳۸۶
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
۴,۴۷۳
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
۳,۸۳۷
بار کچ به منزل نمیرسد
بار کچ به منزل نمیرسد
۴,۷۹۹
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
۴,۷۰۲
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
۶,۵۶۳
به مالت نناز که به یه شب بنده
به مالت نناز که به یه شب بنده
۵,۲۹۰
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۴,۰۰۹
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۴,۰۵۷
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
۴,۳۷۸
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۳,۶۴۷
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۵,۵۱۰
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
۶,۵۰۴
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
۴,۹۹۱
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
۳,۷۵۲
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۶,۰۵۰
اول بچش بعد بگو بی نمکه
اول بچش بعد بگو بی نمکه
۴,۵۵۴
حسود هرگز نیاسود
حسود هرگز نیاسود
۴,۸۹۷
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۴,۱۲۹
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۴,۶۳۶
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
۲,۲۹۳
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۴,۱۱۷
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۳,۹۹۲