کوزه خالی زود از لب بام می افتد

۳,۸۳۵

شبکه پویا
۲ مرداد ماه ۱۳۹۸
۱۰:۱۵
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۴,۲۶۳
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۴,۳۰۰
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۴,۰۰۱
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۳,۹۷۵
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۹,۶۳۶
گاو نه من شیر
گاو نه من شیر
۶,۴۷۷
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۳,۳۸۱
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
۴,۴۷۱
بار کچ به منزل نمیرسد
بار کچ به منزل نمیرسد
۴,۷۹۶
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
۴,۶۹۸
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
۶,۵۴۶
به مالت نناز که به یه شب بنده
به مالت نناز که به یه شب بنده
۵,۲۷۹
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۴,۰۱۰
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۴,۰۵۲
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
۴,۳۶۳
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۳,۶۴۶
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۵,۵۰۶
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
۶,۴۷۵
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
۴,۹۷۵
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
۳,۷۳۹
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۶,۰۳۳
اول بچش بعد بگو بی نمکه
اول بچش بعد بگو بی نمکه
۴,۵۵۲
حسود هرگز نیاسود
حسود هرگز نیاسود
۴,۸۹۳
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۴,۱۱۴
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۴,۶۲۰
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
۲,۲۸۹
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۴,۰۹۲
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۳,۹۲۴