بار کچ به منزل نمیرسد

۴,۷۹۷

شبکه پویا
۱ مرداد ماه ۱۳۹۸
۱۰:۱۴
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۴,۲۵۸
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۴,۲۹۶
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۴,۰۰۱
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۳,۹۷۳
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۹,۶۱۶
گاو نه من شیر
گاو نه من شیر
۶,۴۷۳
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۳,۳۷۷
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
۴,۴۷۲
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
۳,۸۳۴
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
۴,۶۹۹
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
۶,۵۴۶
به مالت نناز که به یه شب بنده
به مالت نناز که به یه شب بنده
۵,۲۷۶
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۴,۰۰۴
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۴,۰۴۸
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
۴,۳۶۱
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۳,۶۴۵
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۵,۵۰۶
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
۶,۴۶۵
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
۴,۹۸۳
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
۳,۷۴۵
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۶,۰۳۵
اول بچش بعد بگو بی نمکه
اول بچش بعد بگو بی نمکه
۴,۵۵۲
حسود هرگز نیاسود
حسود هرگز نیاسود
۴,۸۹۵
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۴,۱۱۱
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۴,۶۱۳
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
۲,۲۸۹
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۴,۰۸۲
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۳,۹۲۲