به زبون خوش مار از سوراخ در میاد

۴,۶۹۶

شبکه پویا
۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸
۱۰:۱۵
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۴,۲۵۲
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۴,۲۸۳
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۴,۰۰۰
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۳,۹۷۰
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۹,۶۱۴
گاو نه من شیر
گاو نه من شیر
۶,۴۶۰
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۳,۳۷۴
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
۴,۴۶۸
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
۳,۸۳۳
بار کچ به منزل نمیرسد
بار کچ به منزل نمیرسد
۴,۷۹۴
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
۶,۵۳۸
به مالت نناز که به یه شب بنده
به مالت نناز که به یه شب بنده
۵,۲۶۸
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۳,۹۹۷
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۴,۰۴۳
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
۴,۳۵۰
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۳,۶۴۴
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۵,۴۹۸
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
۶,۴۴۷
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
۴,۹۶۵
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
۳,۷۳۳
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۶,۰۲۵
اول بچش بعد بگو بی نمکه
اول بچش بعد بگو بی نمکه
۴,۵۵۲
حسود هرگز نیاسود
حسود هرگز نیاسود
۴,۸۸۷
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۴,۰۷۶
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۴,۶۰۶
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
۲,۲۸۶
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۴,۰۵۶
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۳,۸۸۷