در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟

۶,۴۹۸

شبکه پویا
۳۰ تیر ماه ۱۳۹۸
۱۰:۱۴
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۴,۱۹۰
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۴,۱۹۸
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۳,۹۶۳
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۳,۹۴۶
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۹,۵۹۱
گاو نه من شیر
گاو نه من شیر
۶,۴۰۱
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۳,۳۴۳
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
۴,۴۴۰
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
۳,۸۰۳
بار کچ به منزل نمیرسد
بار کچ به منزل نمیرسد
۴,۷۶۸
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
۴,۶۶۳
به مالت نناز که به یه شب بنده
به مالت نناز که به یه شب بنده
۵,۲۲۳
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۳,۹۶۳
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۴,۰۰۲
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
۴,۳۱۱
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۳,۶۲۸
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۵,۴۶۱
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
۶,۳۵۰
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
۴,۹۲۳
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
۳,۶۸۳
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۵,۹۹۱
اول بچش بعد بگو بی نمکه
اول بچش بعد بگو بی نمکه
۴,۵۳۰
حسود هرگز نیاسود
حسود هرگز نیاسود
۴,۸۴۸
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۳,۸۳۵
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۴,۵۶۲
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
۲,۲۵۳
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۳,۸۶۲
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۳,۵۸۷