به مالت نناز که به یه شب بنده

۵,۲۱۶

شبکه پویا
۲۹ تیر ماه ۱۳۹۸
۱۰:۱۵
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۴,۱۸۵
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۴,۱۸۷
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۳,۹۶۳
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۳,۹۴۳
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۹,۵۷۴
گاو نه من شیر
گاو نه من شیر
۶,۳۹۶
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۳,۳۳۸
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
۴,۴۴۰
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
۳,۸۰۳
بار کچ به منزل نمیرسد
بار کچ به منزل نمیرسد
۴,۷۶۶
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
۴,۶۶۳
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
۶,۴۸۶
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۳,۹۵۸
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۳,۹۹۸
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
۴,۳۰۴
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۳,۶۲۷
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۵,۴۵۸
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌نمک
۶,۳۳۳
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
۴,۹۲۳
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
۳,۶۸۲
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۵,۹۸۸
اول بچش بعد بگو بی نمکه
اول بچش بعد بگو بی نمکه
۴,۵۳۰
حسود هرگز نیاسود
حسود هرگز نیاسود
۴,۸۴۸
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۳,۸۲۵
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۴,۵۵۱
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی ، با همون دست پس میگیری
۲,۲۵۳
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۳,۸۵۱
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۳,۵۶۶