گل دوم سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان(حسن زاده)

۵۱۴

شبکه اصفهان
۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل پدیده مشهد(محمد رضا حسینی)
گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل پدیده مشهد(محمد رضا حسینی)
۸۶۰
گل اول ذوب آهن مقابل پدیده(مهدی رجب زاده)
گل اول ذوب آهن مقابل پدیده(مهدی رجب زاده)
۷۱۲
ذوب آهن -پدیده
ذوب آهن -پدیده
۶۱۸
تراکتور سازی - سپاهان
تراکتور سازی - سپاهان
۱,۳۵۹
در گیری پایان بازی بازیکن ذوب آهن و ماشین سازی
در گیری پایان بازی بازیکن ذوب آهن و ماشین سازی
۹۹۶
گل ماشین سازی مقابل ذوب اهن(محمد رحمتی)
گل ماشین سازی مقابل ذوب اهن(محمد رحمتی)
۸۵۵
گل دوم ذوب آهن مقابل ماشین سازی( مهدی رجب زاده)
گل دوم ذوب آهن مقابل ماشین سازی( مهدی رجب زاده)
۴۶۹
گل اول ذوب آهن مقابل ماشین سازی (جری بنگستون)
گل اول ذوب آهن مقابل ماشین سازی (جری بنگستون)
۴۷۳
ذوب آهن-ماشین سازی تبریز
ذوب آهن-ماشین سازی تبریز
۳۸۸
گل سپاهان اصفهان مقابل گسترش فولاد(احسان حاج صفی)
گل سپاهان اصفهان مقابل گسترش فولاد(احسان حاج صفی)
۱,۰۱۲
گل سپاهان مقابل فولاد خوزستان(مهرداد محمدی)
گل سپاهان مقابل فولاد خوزستان(مهرداد محمدی)
۸۵۷
گل فولاد خوزستان مقابل سپاهان اصفهان( بختیار رحمانی)
گل فولاد خوزستان مقابل سپاهان اصفهان( بختیار رحمانی)
۷۲۱
سپاهان -فولاد خوزستان
سپاهان -فولاد خوزستان
۶۱۲
گل سپاهان اصفهان مقابل سیله جامگان مشهد( حسن زاده)
گل سپاهان اصفهان مقابل سیله جامگان مشهد( حسن زاده)
۵۶۲
سپاهان-سیاه جامگان
سپاهان-سیاه جامگان
۸۱۸
گل ذوب آهن اصفهان مقابل سپاهان اصفهان(بنگستون)
گل ذوب آهن اصفهان مقابل سپاهان اصفهان(بنگستون)
۴۸۹
گل اول سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان( جباروف)
گل اول سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان( جباروف)
۶۵۴
سپاهان - ذوب آهن
سپاهان - ذوب آهن
۶۰۹
ماشین‌سازی‌تبریز - سپاهان
ماشین‌سازی‌تبریز - سپاهان
۱,۵۲۴
ذوب آهن-صبا
ذوب آهن-صبا
۸۸۵
سپاهان اصفهان -صنعت نفت آبادان
سپاهان اصفهان -صنعت نفت آبادان
۶۲۹
استقلال خوزستان - سپاهان
استقلال خوزستان - سپاهان
۵۸۷
سپاهان - نفت تهران
سپاهان - نفت تهران
۱,۳۰۷
پدیده - سپاهان
پدیده - سپاهان
۶۵۸
فولاد مبارکه سپاهان - نفت تهران
فولاد مبارکه سپاهان - نفت تهران
۷۶۴
سپاهان - استقلال
سپاهان - استقلال
۱,۴۶۶
ذوب آهن-گسترش فولاد
ذوب آهن-گسترش فولاد
۵۲۷
فولاد مبارکه سپاهان - صبای قم
فولاد مبارکه سپاهان - صبای قم
۵۲۵
ذوب آهن اصفهان -سپاهان اصفهان
ذوب آهن اصفهان -سپاهان اصفهان
۵۷۲