گل اول سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان( جباروف)

۶۹۱

شبکه اصفهان
۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۵
۱۶:۱۳
گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل پدیده مشهد(محمد رضا حسینی)
گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل پدیده مشهد(محمد رضا حسینی)
۱,۰۸۰
گل اول ذوب آهن مقابل پدیده(مهدی رجب زاده)
گل اول ذوب آهن مقابل پدیده(مهدی رجب زاده)
۷۹۸
ذوب آهن -پدیده
ذوب آهن -پدیده
۷۴۵
تراکتور سازی - سپاهان
تراکتور سازی - سپاهان
۱,۴۹۶
در گیری پایان بازی بازیکن ذوب آهن و ماشین سازی
در گیری پایان بازی بازیکن ذوب آهن و ماشین سازی
۱,۰۵۰
گل ماشین سازی مقابل ذوب اهن(محمد رحمتی)
گل ماشین سازی مقابل ذوب اهن(محمد رحمتی)
۸۹۰
گل دوم ذوب آهن مقابل ماشین سازی( مهدی رجب زاده)
گل دوم ذوب آهن مقابل ماشین سازی( مهدی رجب زاده)
۵۱۲
گل اول ذوب آهن مقابل ماشین سازی (جری بنگستون)
گل اول ذوب آهن مقابل ماشین سازی (جری بنگستون)
۵۰۴
ذوب آهن-ماشین سازی تبریز
ذوب آهن-ماشین سازی تبریز
۴۳۷
گل سپاهان اصفهان مقابل گسترش فولاد(احسان حاج صفی)
گل سپاهان اصفهان مقابل گسترش فولاد(احسان حاج صفی)
۱,۰۶۲
گل سپاهان مقابل فولاد خوزستان(مهرداد محمدی)
گل سپاهان مقابل فولاد خوزستان(مهرداد محمدی)
۸۷۷
گل فولاد خوزستان مقابل سپاهان اصفهان( بختیار رحمانی)
گل فولاد خوزستان مقابل سپاهان اصفهان( بختیار رحمانی)
۷۷۳
سپاهان -فولاد خوزستان
سپاهان -فولاد خوزستان
۶۶۲
گل سپاهان اصفهان مقابل سیله جامگان مشهد( حسن زاده)
گل سپاهان اصفهان مقابل سیله جامگان مشهد( حسن زاده)
۶۰۲
سپاهان-سیاه جامگان
سپاهان-سیاه جامگان
۸۵۴
گل ذوب آهن اصفهان مقابل سپاهان اصفهان(بنگستون)
گل ذوب آهن اصفهان مقابل سپاهان اصفهان(بنگستون)
۵۱۰
گل دوم سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان(حسن زاده)
گل دوم سپاهان اصفهان مقابل ذوب آهن اصفهان(حسن زاده)
۵۵۷
سپاهان - ذوب آهن
سپاهان - ذوب آهن
۶۵۰
ماشین‌سازی‌تبریز - سپاهان
ماشین‌سازی‌تبریز - سپاهان
۱,۵۵۳
ذوب آهن-صبا
ذوب آهن-صبا
۹۱۳
سپاهان اصفهان -صنعت نفت آبادان
سپاهان اصفهان -صنعت نفت آبادان
۶۵۰
استقلال خوزستان - سپاهان
استقلال خوزستان - سپاهان
۶۲۸
سپاهان - نفت تهران
سپاهان - نفت تهران
۱,۳۵۳
پدیده - سپاهان
پدیده - سپاهان
۷۱۷
فولاد مبارکه سپاهان - نفت تهران
فولاد مبارکه سپاهان - نفت تهران
۷۹۱
سپاهان - استقلال
سپاهان - استقلال
۱,۷۱۲
ذوب آهن-گسترش فولاد
ذوب آهن-گسترش فولاد
۶۰۳
فولاد مبارکه سپاهان - صبای قم
فولاد مبارکه سپاهان - صبای قم
۵۷۹
ذوب آهن اصفهان -سپاهان اصفهان
ذوب آهن اصفهان -سپاهان اصفهان
۵۷۲