گل دوم پیکان مقابل فولاد خوزستان(مهدی شیری)
گل دوم پیکان مقابل فولاد خوزستان(مهدی شیری)
۹۵۹
گل اول پیکان مقابل فولاد خوزستان(مهدی شیری)
گل اول پیکان مقابل فولاد خوزستان(مهدی شیری)
۶۴۷
گل فولاد خوزستان مقابل پیکان(ایوب والی)
گل فولاد خوزستان مقابل پیکان(ایوب والی)
۵۸۳
فولاد خوزستان _ پیکان
فولاد خوزستان _ پیکان
۴۵۴
نفت مسجد سلیمان و ملوان بندر انزلی
نفت مسجد سلیمان و ملوان بندر انزلی
۳۲۷
استقلال خوزستان و گسترش فولاد
استقلال خوزستان و گسترش فولاد
۳۵۹
گل سوم استقلال خوزستان مقابل فولاد خوزستان(حسن بیت سعید)
گل سوم استقلال خوزستان مقابل فولاد خوزستان(حسن بیت سعید)
۶۷۲
گل فولاد خوزستان مقابل استقلال خوزستان(ساسان انصاری)
گل فولاد خوزستان مقابل استقلال خوزستان(ساسان انصاری)
۵۸۷
گل دوم استقلال خوزستان مقابل فولاد خوزستان(آلویس یانگ)
گل دوم استقلال خوزستان مقابل فولاد خوزستان(آلویس یانگ)
۳۶۵
گل اول استقلال خوزستان مقابل فولاد خوزستان(مهدی مومنی)
گل اول استقلال خوزستان مقابل فولاد خوزستان(مهدی مومنی)
۳۷۸
فولاد خوزستان-استقلال خوزستان
فولاد خوزستان-استقلال خوزستان
۴۰۹
استقلال خوزستان با سایپا
استقلال خوزستان با سایپا
۲۶۳
صنعت نفت و سیاه جامگان
صنعت نفت و سیاه جامگان
۳۲۹
فولاد و سپاهان
فولاد و سپاهان
۳۰۹
استقلال خوزستان و سیاه جامگان
استقلال خوزستان و سیاه جامگان
۲۳۴
صنعت نفت - پدیده مشهد
صنعت نفت - پدیده مشهد
۷۳۷
فولاد_گسترش فولاد
فولاد_گسترش فولاد
۴۵۲
صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان
صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان
۷۱۸
پدیده مشهد - فولاد خوزستان
پدیده مشهد - فولاد خوزستان
۵۰۷
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
۲۷۱
استقلال خوزستان-پدیده
استقلال خوزستان-پدیده
۴۸۷
سپاهان - صنعت نفت
سپاهان - صنعت نفت
۳۳۲
استقلال خوزستان با سپاهان
استقلال خوزستان با سپاهان
۲۶۷
تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان
تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان
۳۷۳
صنعت نفت آبادان و گسترش فولاد
صنعت نفت آبادان و گسترش فولاد
۲۶۲
استقلال خوزستان با صبای قم
استقلال خوزستان با صبای قم
۲۵۰
سیاه جامگان - صنعت نفت
سیاه جامگان - صنعت نفت
۵۰۴
فولاد - نفت تهران
فولاد - نفت تهران
۹۹۰
فولاد خوزستان - استقلال
فولاد خوزستان - استقلال
۹۳۵