چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی

۶,۳۸۶

شبکه پویا
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
۰۸:۵۹
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۶,۳۷۴
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۵,۶۴۱
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۵,۳۵۷
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۷,۴۵۵
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۱۱,۱۵۰
گاو نه من شیر
گاو نه من شیر
۸,۳۹۸
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۴,۵۹۴
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
۶,۷۶۴
خوشا چاهی که آب از خود برآرد
خوشا چاهی که آب از خود برآرد
۲,۲۵۶
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
۵,۲۳۱
بار کج به منزل نمیرسه
بار کج به منزل نمیرسه
۱,۵۵۴
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
۶,۱۰۸
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
۸,۴۳۷
به مالت نناز که به یه شب بنده
به مالت نناز که به یه شب بنده
۶,۷۱۲
با هر دستی بدی با همون دست پس میگیری
با هر دستی بدی با همون دست پس میگیری
۹۷۸
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۵,۴۶۰
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۶,۸۰۰
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌ نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌ نمک
۸,۷۳۳
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
ماه پشت ابر پنهون نمیمونه
۵,۲۵۶
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۵,۷۴۸
اول بچش بعد بگو بی نمکه
اول بچش بعد بگو بی نمکه
۶,۰۷۱
حسود هرگز نیاسود
حسود هرگز نیاسود
۶,۷۵۷
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۵,۸۰۲
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۶,۰۴۲
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۶,۹۱۷
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۶,۳۵۴
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
۵,۹۸۹
بار کچ به منزل نمیرسد
بار کچ به منزل نمیرسد
۴,۹۷۱
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۴,۲۱۵