ماه پشت ابر پنهون نمیمونه

۵,۳۱۳

شبکه پویا
۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
۰۹:۰۰
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
گذر پوست به دباغ خانه می افتد
۶,۹۹۶
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته
۵,۹۲۱
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
سرکه نقد به از حلوای نسیه است
۵,۴۸۹
باد آورده رو باد میبره
باد آورده رو باد میبره
۷,۶۲۷
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت
۱۱,۲۷۴
گاو نه من شیر
گاو نه من شیر
۸,۵۴۲
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
۴,۶۵۰
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
پرسیدن عیب نیست ندانستن عیبه
۶,۸۸۴
خوشا چاهی که آب از خود برآرد
خوشا چاهی که آب از خود برآرد
۲,۳۴۵
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
کوزه خالی زود از لب بام می افتد
۵,۲۶۶
بار کج به منزل نمیرسه
بار کج به منزل نمیرسه
۱,۶۱۳
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
به زبون خوش مار از سوراخ در میاد
۶,۱۴۹
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟
۸,۵۲۵
به مالت نناز که به یه شب بنده
به مالت نناز که به یه شب بنده
۶,۷۹۴
با هر دستی بدی با همون دست پس میگیری
با هر دستی بدی با همون دست پس میگیری
۱,۰۱۱
اگه بشه چی میشه
اگه بشه چی میشه
۵,۴۸۳
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر در دستی ملخک
۶,۹۰۴
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌ نمک
آشپز که دو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی‌ نمک
۸,۸۸۵
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی
۶,۴۹۶
باد آورده را باد می برد
باد آورده را باد می برد
۵,۷۷۴
اول بچش بعد بگو بی نمکه
اول بچش بعد بگو بی نمکه
۶,۰۹۰
حسود هرگز نیاسود
حسود هرگز نیاسود
۶,۸۴۲
دوستی خاله خرسه
دوستی خاله خرسه
۵,۹۵۱
یک کلاغ چهل کلاغ
یک کلاغ چهل کلاغ
۶,۱۴۹
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
۷,۰۰۸
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
۶,۴۲۶
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
بازی اشکنک داره سر شکستنک داره
۶,۰۷۴
بار کچ به منزل نمیرسد
بار کچ به منزل نمیرسد
۴,۹۹۳
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
با هر دست بدی با همون دست پس میگیری
۴,۲۷۳